اعلان داوطلبی اعمار استدیوم ورزشی کرکت ولایت بلخ

تاریخ نشر: Jan 08, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 30, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

تاریخ اعلان : 18/10/1397

شماره داوطلبی : MOEC/ACB/BALKH/97/NCB/W011

آمریت تدارکات وزارت اقتصاد ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار (تعمیر دومنزله، محل نشستن تماشاچیان که در قسمت پائین آن اطاق اعمار میگردد، کشت سبزه، ذخیره آب، چاه سپتیک، سیستم آبرسانی، دیوار احاطه و محل تمریناتی بازیکنان )برای استدیوم ورزشی کرکت ولایت بلخ اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را از مدیریت تدارکات امور ساختمانی و خدمات مشورتی آمریت تدارکات و همچنان از ویب سایت www.npa.gov.af بدست آورده میتوانند، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات  طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 02:00 بعد از ظهر مورخ10-11-1397 به وزارت اقتصاد  واقع چهار راهی ملک اصغر، مقابل وزارت خارجه، آمریت تدارکات ،مدیریت تدارکات امور ساختمانی و خدمات مشورتی  ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر بصورت گرنتی بانکی مبلغ 1,734,200 یک میلیون و هفتصدو سی و چهار هزار و دو صد افغانی بوده و جلسه آفرگشایی مورخ10-11-1397  ساعت 2:00 بعد از ظهر در آمریت تدارکات تدویر می گردد.

 

 

با احترام

 

آیت شاه حدران

آمر تدارکات