اعلان داوطلبی تدارک قرطاسیه باب و رنگهای پرنتر مورد ضرورت وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1398

تاریخ نشر: Dec 31, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 21, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

تاریخ اعلان : 10/09/1397

شماره داوطلبی : MOEC/KBL/98/NCB/G02

آمریت تدارکات وزارت اقتصاد ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک قرطاسیه باب و رنگهای پرنتر مورد ضرورت وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1398 اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را از مدیریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی و همچنان از ویب سایت www.npa.gov.af بدست آورده میتوانند، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات  طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهرمورخ01-11-1397 به وزارت اقتصاد  واقع چهار راهی ملک اصغر، مقابل وزارت خارجه، آمریت تدارکات ،مدیریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر بصورت گرنتی بانکی مبلغ 291،700 دو صد و نود و یک هزار و هفت صد افغانی بوده و جلسه آفرگشایی مورخ01-11-1397  ساعت 10:00 قبل از ظهر در آمریت تدارکات تدویر می گردد.

 

 

با احترام

 

آیت شاه حدران

آمر تدارکات