اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار مهمانخانه کرکت بورد در ولایت کندهار

تاریخ نشر: Dec 05, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد:

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت  اقتصاد در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار مهمانخانه کرکت بورد در ولایت کند هار را با شرکت ساختمانی پوپل نور دارنده  جواز شماره (D-35344)  آدرس شرکت: لشکر گاه هلمند مارکیت زرگری، به  قیمت 23،876،832 بیست و سه ملیون و هشت صدو هفتاد و شش هزار و هشت صدو سی و دو افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به  آمریت تدارکات  وزارت اقتصاد وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.