اعلان داوطلبی لیلام و واگذاری اموال و اجناس مازاد وزارت اقتصاد

تاریخ نشر: Nov 04, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اعلان داوطلبی :

وزارت اقتصاد یک تعداد از اموال و اجناس مازاد ضرورت خویش را به تاریخ 27/8/1397 بطور داوطلبی به فروش میرساند دوایر دولتی و موسسات و شرکت های داخلی,خارجی و افراد اشخاص که خواهش خریداری آنرا داشته باشد به تاریخ متذکره در مقر وزارت اقتصاد واقع چهاراهی ملک اصغر مقابل وزارت خارجه مراجعه نمایند تضمین اخذ میگردد .