اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک یک پایه جنراتور 400KVA

تاریخ نشر: Oct 24, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد:

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت  اقتصاد در نظر دارد، قرارداد پروژه تدارک یک پایه جنراتور 400KVA مورد ضرورت وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1397را با شرکت ساختمانی، خدمات لوژستیکی آریانا اسکای ویز دارنده  جواز شماره (D-42727)  آدرس شرکت:سرک سه کارته نو منگی پلازا، مرکز کابل، کابل به  قیمت 4،372،650 چهار ملیون سه صد و هفتاد و دو هزار و شش صد و پنجا فغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به  آمریت تدارکات  وزارت اقتصاد وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.