اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تدارک 11 قلم تجهیزات IT

تاریخ نشر: Oct 24, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد:

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت  اقتصاد در نظر دارد، قرارداد پروژه تدارک 11 قلم تجهیزات IT (کمپیوتر لب تاپ،پرنتر،سکنر،پروجکتور...وغیره)مورد نیاز ریاست های اقتصاد ولایات بابت سال مالی 1397 را با شرکت خدمات لوژستیکی معین پوپل دارنده  جواز شماره (D-54824)  آدرس شرکت:شهر نو عقب کوچه اتصالات، مرکز کابل، کابل به  قیمت 14،435،600 چهارده ملیون و چهار صدو سی و پنچ هزار و شش صد افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به  آمریت تدارکات  وزارت اقتصاد وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.