اطلاعیه تصمیم براعطا قرارداد پروژه ترمیمات تعمیر اداری ریاست اقتصاد ولایت بلخ

تاریخ نشر: Oct 23, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات: