اطلاعیه تصمیم براعطای قرارداد پروژه اعمار دیوار احاطوی تعمیر اداری ریاست اقتصاد ولایت میدان وردگ

تاریخ نشر: Oct 14, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات: