اطلاعیه تصمیم بر اعطا قرارداد پروژه ترمیمات تعمیر اداری ریاست اقتصاد ولایت هرات

تاریخ نشر: Oct 02, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود,ریاست اقتصاد ولایت هرات در نظر دارد قرارداد پروژه ترمیمات تعمیر و غیره امور ساختمانی ریاست اقتصاد بابت سال مالی 1397 را با شرکت محترم ساختمانی برادران قلعه نوی دارای جواز نمبر D-03-452 واقع درب خوش جاده هاشم ولایت هرات – افغانستان به قیمت (1693383.6) یک میلیون و ششصدو نود و سه هزار و سه صدو هشتاد وسه اعشاریه شش افغانی اعطا نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند, میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی تواًم با دلایل آن به ریاست اقتصاد وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیلی معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی,قرارداد منعقد نخواهد شد .