اعلان لیلام و واگذاری اموال واجناس مازاد وزارت اقتصاد

تاریخ نشر: Oct 01, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اعلان داوطلبی :

وزارت اقتصاد یک تعداد از اموال و اجناس مازاد ضرورت خویش را به تاریخ 1397/7/14 به طور داوطلبی به فروش میرساند.

دوایر دولتی و موسسات داخلی و خارجی,شرکت ها, افراد و اشخاص که خواهش خریداری آنرا داشته باشند به تاریخ فوق الذکر به مقر وزارت اقتصاد واقع چهاراهی ملک اصغر مقابل وزارت  امور خارجه مراجعه نمایند و تضمین اخذ میگردد.