اعلان داوطلبی پروژه اعمار میدان کرکت در ولایت بلخ

تاریخ نشر: Sep 30, 2018

تاريخ خاتمه: Oct 21, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

تاریخ اعلان : 08/07/1397

شماره داوطلبی : MOEC/ACB/KBL/97/NCB/W011

آمریت تدارکات وزارت اقتصاد ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار میدان کرکت در ولایت بلخ اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را از مدیریت تدارکات امور ساختمانی و خدمات مشورتی و همچنان سافت  آن را از ویب سایت www.npa.gov.af بدست آورده میتوانند، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات  طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهرمورخ29-07-1397 به وزارت اقتصاد  واقع چهارراه ملک اصغر متصل گلهبار سنتر ،آمریت تدارکات ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر بصورت گرنتی بانکی / نقده مبلغ 2،200،000 دو ملیون و دو صد هزار افغانی  بوده و جلسه آفرگشایی مورخ29-07-1397  ساعت 10:00 قبل از ظهر در آمریت تدارکات تدویر می گردد.