اعلان داوطلبی پروژه تدارک یک پایه جنراتور 400KVA مورد ضرورت وزارت اقتصاد

تاریخ نشر: Sep 10, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

تاریخ اعلان : 20/06/1397

شماره داوطلبی : MOEC/KBL/97/NCB/G005

آمریت تدارکات وزارت اقتصاد ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک یک پایه جنراتور 400KVA مورد ضرورت وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1397 اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوط را از مدیریت تدارکات امور ساختمانی و خدمات مشورتی و همچنان سافت  آن را از ویب سایت www.npa.gov.af بدست آورده میتوانند، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات  طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهرمورخ11-07-1397 به وزارت اقتصاد  واقع چهارراه ملک اصغر متصل گلهبار سنتر ،آمریت تدارکات ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر بصورت گرنتی بانکی / نقده مبلغ 000,105 یک صدو پنج هزار افغانی  بوده و جلسه آفرگشایی مورخ11-07-1397  ساعت 10:00 قبل از ظهر در آمریت تدارکات تدویر می گردد.