اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد با شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی احمد رشاد رامین

تاریخ نشر: Sep 04, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد:

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت  اقتصاد در نظر دارد، قرارداد پروژه استندرد سازی کودکستان، ساخت اتاق آرشیف و اتاق تانک فشار وزارت اقتصاد را با شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی احمد رشاد رامین دارنده  جواز شماره (D-25854)  آدرس شرکت:سرک اول لب جر -ناحیه 11  –کابل به  قیمت 5،065،800 پنج ملیون و شصت و پنج هزار و هشت صد افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به  آمریت تدارکات  وزارت اقتصاد وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.