وضیعت فقردر افغانستان

 

 

 

گزارش تحلیل فقر

گزارش تحلیل فقر بر اساس دو سروی ملی خطرات و آسیب پذیری ترتیب گردیده و پیشرفت های انکشافی افغانستان و تلاش های دولت افغانستان و جامعه جهانی را در عرصه انکشاف افغانستان و تاثیرات آن روی کاهش فقر و انکشاف بشری در سطح ملی، ولایتی و گروپ های مختلف نفوس را جهت کاهش فقر مورد بررسی قرار میدهد.

تحلیل های که در این گزارش ارایه گردیده تصویر کلی از ابعاد مختلف محرک های مغلق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان را نشان نمی دهد، بلکه هدف این گزارش انعکاس دادن ابعاد مهم و اساسی روند انکشاف اقتصادی اجتماعی با در نظر داشت احصائیه محدود در افغانستان می باشد.

یافته های که در این گزارش ارائه گردیده میتواند به نهاد های دولت افغانستان و جامعه جهانی غرض شناسایی نیاز های مردم افغانستان کمک کند و در ترتیب پالیسی های آگاهانه و بر حسب آماریکه بتواند رشد اقتصادی همه شمول و ثبات را هدف قرار داده و چالش های که امروز افغانستان با آن مواجه هست همکاری کند.

گزارش تحلیل فقر را میتوانید ذیلاً بدست آورید:

 

راپور تحلیل فقر در افغانستان جوزا 1390