تحلیل های اقتصادی و ګزارشات

گزارش تحلیل وضعیت فقر در افغانستان

وزارت اقتصاد امروز مورخ 17-08-1394 دومین گزارش تحلیل وضعیت فقر در افغانستان را طی محفل با شکوهی با اشتراک جلالتمآب رئیس اجرانیه جمهوری اسلامی افغانستان معینان، روئسای پلان و پالیسی ادارات و وزارتخانه های دولتی، اعضای کوردیپلوماتیک،  همکاران انکشافی بین المللی، جامعه مدنی، نماینده گان سکتور خصوصی و رسانه ها به نشر رسانید.

این گزارش که در همآهنگی نزدیک با بانک جهانی و با استفاده از دو سروی ملی خطرات و آسیب پذیری سالهای 08/2007 و 12/2011  تهیه گردیده است.  یافته عمده  این گزارش کاهش فقر، بهبود دسترسی مردم به خدمات اساسی منجمله برق، آب آشامیدنی صحی و حفظ الصحه محیطی سالم را مورد تحلیل قرار داده و برای پالیسی سازی و  پلانگذاری دقیق و همچنان استقامت دهی منابع کمک کننده میباشد. تفصیل گزارش به لسانهای دری و انگلیسی در ذیل قابل دسترس میباشند.

پروفایل فقر  در افغانستان

چکیده گزارش تحلیل وضعیت فقر در افغانستان

 

گزارش کامل تحلیل وضعیت فقر در افغانستان

گزارش کامل تحلیل وضعیت فقر در افغانستان به لسان انگلیسی