ریاست خدمات اجتماعی

1 - هدف کلی ریاست خدمات اجتماعی:

 -  تحلیل وارزیابی تطبیق پروژه های انکشافی وپلان انکشافی پروژه های جدید ادارات سکتوری شامل سکتور امنیت، سکتور حکومتدار ،سکتورحاکمیت قانون وسکتور مصونیت اجتماعی  وشهرومسکن.

2 - مقاصد عمده ریاست خدمات اجتماعی:

- تحلیل وارزیابی ربعوارتطبیق پروژه های انکشافی ادارات سکتوری ذیربط .

- نظارت وارائه گزارش تحلیلی از تطبیق پروژه ها انکشافی ادارت سکتوری ذیربط .

- تثبیت اولویت پروژه ها  وحجم سرمایه گذاری پروژه های انکشافی جدید از اداراهُ سکتوری مربوطه .

3 - وظایف کلیدی ریاست خدمات اجتماعی:

 • سازماندهی ، ترتیب ، اهداف وبودجه انکشافی سکتور های امنیت ، حکومتداری ، حاکمیت قانون ومصونیت اجتماعی شهرومسکن.
 • سازماندهی حصول گزارش وترتیب راپورهای تحلیلی ازتطبیق پروژه های انکشافی سکتورهای ذیربط.
 • ترتیب گزارشات تحلیلی وتوحیدی ربعوار از چگونگی تطبیق کارفزیکی وتطبیق پلان مالی پروژه.
 • نظارت وکنترول  ازجریان کار پروژه هاو برنامه های انکشافی سکتورهای ذیربط .
 • سازماندهی، تحلیل ،ارزیابی وتثبیت تثبیت اولویت پروژه های انکشافی جدیدادارات سکتوری.
 • اشتراک درجلسات استماعیه بودجهُ ادارات سکتوری ذیربط درکمیته بودجه وزارت مالیه.
 • اجرای سایروظایف که ازطرف مقام وزارت سپرده میشود.

4- کاربردی وساحه تطبیق فعالیت ها (روی کدام ساحات ویا اشخاص تطبیق میگردد):

 1. سازماندهی ، ترتیب ، اهداف وبودجه انکشافی سکتور های امنیت ، حکومتداری ، حاکمیت قانون ومصونیت اجتماعی شهرومسکن:

بعداز حصول سند بودجه ملی ،جدول بودجه نظر به استقامت کاری ادارات سکتوری به آنهاارسال میگردد.پلان تفصیلی پروژه های منظور شده از ادارات سکتوری جهت گزارش از تطبیق ونظارت پروژه ها مطالبه میگردد.

 1. سازماندهی حصول گزارش وترتیب راپورهای تحلیلی ازتطبیق پروژه های انکشافی سکتورهای ذیربط:

در آخر هر ربع سال مالی فارمت گزارشدهی ربعوار جهت حصول گزارش از تطبیق پروژه های انکشافی رسماً  به ادارات سکتوری ارسال میگردد.گزارش از تطبیق پروژه های انکشافی ادارات سکتوری جمع آوری شده و توسط آمریت های مربوطه ، مطالعه ،تحلیل وارزیابی میگردد.

 1. ترتیب گزارشات تحلیلی وتوحیدی ربعوار از چگونگی تطبیق کارفزیکی وتطبیق پلان مالی پروژه:

گزارش واصله از چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی ادارات سکتوری توسط آمریت های مربوطه مطالعه ،تحلیل وارزیابی میگردد. در نتیجه گزارش تحلیلی وتوحیدی  آنها نظر به سکتور ترتیب وبه مدیرت عمومی توحید وانسجام ریاست خدمات اجتماعی سپرده میشود. مدیرت عمومی توحید وانسجام بعد ازتوحید گزارشات تحلیلی سکتوری ،گزارش تحلیلی توحیدی را به ریاست عمومی طرح وتوحید ارسال مینماید.

 1. نظارت وکنترول ازجریان کار پروژه هاو برنامه های انکشافی سکتورهای ذیربط :

در جریان تطبیق پروژه های انکشافی در ادارات سکتوری در مر کزوولایات کشور ، طبق پلان تفصیلی پروژه ها ،پلان نظارت وکنترول  از پروژه های انکشافی ترتیب وتیم نظارتی مشخص میگردد. نظارت از جریان پروژه بادر نظرداشت تقسیم اوقات مرتبه منجانب ریاست عمومی طرح وتوحید وهدایت مقام رهبری وزارت توسط تیم کاری ومسلکی صورت میگیرد.گزارش نظارت از پروژه ها باذکر کیفیت کار ونواقص ورفع نواقص در کار پروژه به مقام محترم وزارت  تقدیم میگردد.

5 - سازماندهی ، تحلیل ،ارزیابی وتثبیت اولویت پروژه های انکشافی جدیدادارات سکتوری:

فارمت کانسیپت نوت پروژه های پیشنهادی جدید به ادارات سکتوری رسماً ارسال میگردد.حصول پیشنهادات پلانی و کانسیپت نوت پروژه های جدید انکشافی برای سالهای بعدی از ادارات سکتوری ،تحلیل وارزیابی پروژه های جدید پیشنهادی  و تثبیت اولویت پروژه ها وشاخص های پلانی درجلسات مذاکرات بودجوی با اشتراک نماینده وزارت مالیه ونماینده های سکتورهای مربوطه در وزارت اقتصاد، ترتیب گزارش توحیدی موضوع وارائه آن به ریاست عمومی طرح وتوحید.

 

 1. اشتراک درجلسات استماعیه بودجهُ ادارات سکتوری ذیربط درکمیته بودجه وزارت مالیه:

اشتراک در جلسات استماعیه بودجه  مطابق تقسیم اوقات  در وزارت مالیه صورت میگیرد.در جلسه استماعیه بودجه ،ادارات سکتوری آهداف برنامه ها وپروژه های انکشافی  برای سال مالی آینده را پریزینتیشن میدهد. چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی ادارات سکتوری ،تطبیق پلان مالی ،موفقیتها ومشکلات در تطبیق پروژه وتثبیت بودجه جدید مرد بحث وتصمیم گیری قرار میگیرد. آمر ویا رئیس پیرامون موضوع ابراز نظرمینماید.

7- اجرای سایر وظایف که از جانب مقام رهبری وزارت سپرده میشود:

طبق هدایت مقام محترم وزارت ،اشتراک در جلسات خارج وزارت پیرامون موضوع خاص،اجراآت در رابطه به تعمیل فیصله های مصوبات کابینه ، شورای وزیران وفیصله های کمیسیون تدارکات ملی .ترتیب گزارش در مورد وتقدیم آن به مقام محترم وزارت.که بعدازتائید مقام به  مرجع مربوطه رسماًارسال میگردد.

 1. - شیوه های کاری( میتودولوژی اجراآت دراداره):
 1. روش های اداری وتأمین همآهنگی سکتوری:

 شیوه های کاری ریاست بر اساس قوانین ،لوایح ومقررات نافذه کشور، مقرره تظیم اجراات وفعالیت های وزارت اقتصاد ،اهداف استراتیژیکی ، پالیسی های کاری وزارت وفورم های معیاری صورت میگیرد.

مکاتب وارده از خارج وزارت از طریق آرشیف بعد از هدایت مقام وزارت مطابق استقامت کاری به این ریاست غرض اجراآت لازم تسلیم داده میشود. مکاتب وارده بعد از قید وارده میریت عمومی انسجام وهدایت رئیس به آمریت مربوطه غرض اجراآت سپرده میشود.آمریت طبق هدایت مقام اجراآت خویش را طی مکتوب بعد ازامضأ مقام صادر منماید. البته اجراآت میتواند داخل وزارت ویا خارج وزارت باشد.مکاتیب از طریق آرشیف به خارج وزارت ارسال میگردد.

 1. حصول گزارش وترتیب راپورهای تحلیلی ازتطبیق پروژه های انکشافی سکتورهای ذیربط:

پروژه های انکشافی هر اداره سکتوری بابودجه منظورشده سال در سند بودجه ملی معلوم است.اداره سکتوری مکلف به تطبیق پروژه ها میباشد.

در آخر هر ربع سال مالی فارمت گزارشدهی ربعوار جهت حصول گزارش از تطبیق پروژه های انکشافی رسماً  به ادارات سکتوری ارسال میگردد.گزارش از تطبیق پروژه های انکشافی ادارات سکتوری جمع آوری شده و توسط آمریت های مربوطه ، مطالعه ،تحلیل وارزیابی میگردد. در نتیجه گزارش تحلیلی وتوحیدی  آنها نظر به سکتور ترتیب وبه مدیرت عمومی توحید وانسجام ریاست خدمات اجتماعی سپرده میشود. مدیرت عمومی توحید وانسجام بعد ازتوحید گزارشات تحلیلی سکتوری ،گزارش تحلیلی توحیدی را به ریاست عمومی طرح وتوحید ارسال مینماید.

 1. ترتیب گزارشات تحلیلی وتوحیدی ربعوار از چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی ادارات سکتوری:

گزارش واصله از چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی ادارات سکتوری توسط آمریت های مربوطه مطالعه ،تحلیل وارزیابی میگردد. در نتیجه گزارش تحلیلی وتوحیدی  آنها نظر به سکتور ترتیب وبه مدیرت عمومی توحید وانسجام ریاست خدمات اجتماعی سپرده میشود. مدیرت عمومی توحید وانسجام بعد ازتوحید گزارشات تحلیلی سکتوری ،گزارش تحلیلی توحیدی را به ریاست عمومی طرح وتوحید ارسال مینماید.

 1.  تحلیل ،ارزیابی وتثبیت اولویت پروژه های انکشافی جدیدادارات سکتوری:

فارمت کانسیپت نوت پروژه های پیشنهادی جدید به ادارات سکتوری رسماً ارسال میگردد.بعد ازحصول پیشنهادات پلانی و کانسیپت نوت پروژه های جدید انکشافی برای سالهای بعدی از ادارات سکتوری ،تحلیل وارزیابی پروژه های جدید پیشنهادی  و تثبیت اولویت پروژه ها وشاخص های پلانی درجلسات مذاکرات بودجوی با اشتراک نماینده وزارت مالیه ونماینده های سکتورهای مربوطه در وزارت اقتصادانجام میشود. گزارش توحیدی تثبیت اولویت پروژه هاوحجم سر مایگذاری آنها وپروژه های انتقالی ترتیب و به ریاست عمومی طرح وتوحید وارائه میگردد.

 

 1. - تعریف اصطلاحات تخنیکی اصطلاحات مشخص که درروندکاری دیپارتمنت استعمال میگردند:
 1. پروژه های پیشنهادی جدید: پروژه های اند که جدیداً برای سال های بعدی از طرف ادارات سکتوری طبق رهنمود وپلان به وزارت اقتصاد مواصلت مینماید.
 2. گزارش تحلیلی: گزارش از چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی ادارات سکتوری است که ربعوار صورت میگیرد.
 3. کانسیپت نوت پروژه: طرح ابتدائی پروژه میباشد.
 4. پروپوزل پروژه:طرح مفصل ونهائی پروژه که جهت کسب تائید ودریافت بودجه از تمویل کننده میباشد.
 5. نظارت: بازدید ازروند تطبیق پروژه های انکشافی درمرکز وولایات صورت میگیرد.
 6. هماهنگی : تامین ارتباط با مسولین بخش های انکشافی ادارات سکتوری به منظوراجرای بهترامورپروژه های انکشافی .
 7. پلان تفصیلی پروژه:توضح وتشریح تطبیق فعالیت های پروژه مطابق تقسیم اوقات مرتبه درمعیاد تعین شده.
 8. ادارات سکتوری: شامل وزارت ها وریاست های مستقیل بودجوی.

جهت انجام وظایف محوله بشکل بهترآن ،به مهارت های مدیریتی ،مسلکی ،پلانگذاری ، پروپوزل نویسی ودسترسی به برنامه های کمپیوتری  ، تحلیل گزارشات پروژه وی ودانش زبان اینگلیسی از ضروریات ریاست است.

 1. - منابع لازم مالی وتخنیکی (تجهیزات وغیره)جهت تطبیق معیاری وظایف دیپارتمنت:
 1. بودجه مستقل ندارد.
 2. تلیفون ، یک عراده موتر، ماشین فتوکاپی ، کمپیوتر، پرنتر،میز وچوکی موجود است.
 3. به (3)پایه تیلیفون افغان تیلیکوم به آمریت پروژه های انکشافی سکتور امنیت، آمریت پروژه های انکشافی سکتور حکومتداری  و آمریت پروژه های انکشافی سکتورحکمیت قانون ضرورت است.
 4. دیتابیس جهت جمع آوری ونگهداری اعداد وارقام.
 5. فضای مناسب کاری.

9- قد مه ها وشیوه های کاری دیپارتمنت:

1 کدام فعالیت (مشخصات فعالیت / اسم فعالیت):

در جدول ترتیب وضمیمه است.

 1. با کدام شیوه:
 1. با شیوه اداری وهماهنگی سکتورها.
 1. با کدام ابزار تخنیکی:

با کمپیوتر، تحریر مکاتیب، گزارشات، ایمل وتیلیفون.

 1. توسط کدام شخص (کارمند):

رئیس ،آمرین  ،کارمندان آمریت ها وکارمندان مدیریت های عمومی و مدیرعمومی توحید وانسجام وکارمندان آن.

 1. درکدام میعاد زمانی مشخص:

طبق پلان کاری روزانه، هفته وار، ماهوار، ربعوار وسالانه وهم در جدول ضمیمه (قدمه ها) تذکر داده شده است

 1. با حصول کدام نتایج تطبیق میگردد:
 1. ترتیب پلان کاری ماهوار ،ربعوار وسالانه ریاست خدمات اجتماعی .
 2. اجرای مکاتیب وارده وصدورمکاتیب در رابطه به اجرای امور ریاست خدمات اجتماعی .
 3. جمع آوری گزارشات ازچگونگی تطبیق پروژه های انکشافی ادارات سکتوری ذیربط.
 4. ترتیب گزارشات تحلیلی از تطبیق پروژه های انکشافی ادارات سکتوری ذیربط وارسال ان به ریاست عمومی طح وتوحید.
 5. اشتراک در جلسات کاری در داخل وخارج وزارت اقتصاد.
 6. تثبیت اولویت پروژه های پیشنهادی برای سال های آینده و ترتیب گزارش رویداد جلسات مذاکرات بودجوی وارائه آن به ریاست عمومی طرح وتوحید.
 7. اشتراک درجلسات استماعیه بودجهُ ادارات سکتوری ذیربط درکمیته بودجه وزارت مالیه.
 8. همآهنگی و ابراز نظر پیرامون مسایل پروژوی وانجام کارها بموقع وتطبیق پلان.

10 محصول فعالیت ها ویا اجراات دیپارتمنت:

 • پروژه های منظور شده بصورت بهتر تطبیق شده وظرفیت های جدید زیربنایی  در وزارت ها  وادارات ذیربط سکتوری بمنظور عرضه خدمات بهتر ایجاد گردیده است .
 • کیفیت کار پروژه ها ارتقا یافته و بوقت وزمان تطبیق گردیده است .
 • پروژه ها بوقت وزمان بادر نظرداشت معیار های قبول شده وچک لست بوقت وزمان اولویت بندی گردیده است.
 • پروژه های طویل المدت ارزیابی گردیده در مورد رفع چالش ها پیشنهادات مشخص ارایه گردیده است .
 • گزارشات ربعوار تحلیلی وتوحیدی از چگونگی تطبیق بودجه وپیشرفت فزیکی پروژه ها ترتیب گردیده است.
 • کارمندان ریاست تعلیم تربیه وکلتور بمنظور ارتقای ظرفیت به پروگرام های آموزشی معرفی گردیده است .

 

 1. مراجعات منابع معلومات :

 

 • فعالیت های ریاست خدمات اجتماعی براساس قوانین ومقررات نافذه کشور وپالیسی های وزارت اقتصاد صورت میگیرد. منابع ذیل معلومات مزید را به ارتیاط فعالیت ها ی ریاست خدمات اجتماعی  فراهم میسازد .

1- قوانین ومقررات نافذه کشور .

 1. مقرره تظیم اجراات وفعالیت های وزارت اقتصاد .
 2. فرامین , احکام ومصوبات شورای محترم وزیران وکابینه ج.ا.ا
 3. پالیسی های مدیریتی وزارت اقتصاد.