ریاست انکشاف منطقوی

ریاست انکشاف منطقوی در چوکات وزارت اقتصاد مستقماٌ از جانب معین مسلکی وزارت اقتصاد رهبری می گردد، ریاست انکشاف منطقوی دو  مسوولیت عمده دارد اول هماهنگی و نظارت از اختصاص منابع و مصرف مساعدت برای تمویل پروژه های کوچک انکشافی تا مردم به فرصت های سریع انکشافی دسترسی داشته باشند و دو زمینه سازی برای همکاری های منطقوی در سطح افغانستان و منطقه.

ریاست انکشاف منطقوی مسوولیت هماهنگی و رهبری  پروژه های کوچک انکشافی  را دارد که توسط وزارت های صحت عامه، معارف، احیا و انکشاف دهات، تحصیلات عالی، فواید عامه، انرژی و آب، زراعت و مالداری ، امور زنان، (کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین)، امور مهاجرین و عودت کننده گان، اطلاعات و فرهنگ و ادارات مستقل  ریاست مستقل ارگانهای محل، ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت و کرکت بورد افغانستان در 34 ولایت افغانستان تطبیق می گردد.

ریاست انکشاف منطقوی فعالیت های را آغاز نموده است که فرصت های انکشافی اقتصادی را در سطح منطقه بررسی و پیشنهادات را برای نهاد ها، سازمانها و ادارات که در منطقه در عرصه های همکاری های اقتصادی فعال اند جهت بهره گیری از فرصت های موجود ارائیه می نماید.

هدف:

سهم گرفتن در تقلیل درجه فقر وازبین بردن تفاوت ها، زمینه سازی برای  انکشاف متوازن بین ولایات پیشرفته وعقب مانده وتشویق هرچه بیشتر رشد انکشاف اقتصادی واجتماعی ولایات سرحدی و کم انکشاف یافته با استفاده از فرصت ها موجود توسعه اقتصادی در منطقه.

مقاصد:

-  تشخیص وضعیت اقتصادی و اجتماعی ولایات کم انکشاف یافته و سرحدی و فراهم نمودن منابع مالی.

-  طرح ،برنامه ریزی، نظارت ، ارزیابی و کنترول  منابع برای پروژه های کوچک انکشافی  SDP در 34 ولایت کشور.

-  رهبری کمک های کشور هندوستان در چارچوب مساعدت مالی 20 میلیون دالری و 100 میلیون دالری در 3 مرحله.

-  انتقال نیاز مندی ها و پروژه های انکشافی ولایات که در چوکات مساعدت مالی کشور هندوستان مطابق به تفاهمنامه امکان پذیر نیست.

-  جستجوی فرصت های رشد و توسعه اقتصادی موجود در سطح منطقه با ارتباط به ساختار های موجود در سطح منطقه در همکاری با ریاست ارتباط خارجه.

فعالیت های کلیدی و کابردی:

1. تحلیل وارزیابی پروژه های جدید واصله وزارت ها وادارات شامل پروگرام.

2. ارسال پروژه های منظور شده بعداز امضا تفاهمنامه های 3 جانبه غرض طی مراحل تدارکاتی بوزارت ها وادارات ذیربط.

3. مطالعه تحلیل وارزیابی وضع پروژه های وزارت های سکتوری مربوط و نظارت ومراقبت متداوم ازچگونگی تطبیق پروژه ها.

4. ابراز موافقه پیرامون اجرای تخصیصات پروژه های درحال تطبیق به اساس تقاضا.

5. ترتیب راپورهای تحلیلی وگزارش های ماهوار و ربعوار و سالانه ازچگونگی حالت تطبیق پروژه ها و مطابق به هدایت مقام برای جلسات هماهنگی و تصویب شورای وزیران، کمیته اقتصادی و غیره.

6. هماهنگی با وزارت ها و ادرات سکتوری و رسیدگی به پیشنهاد نهاد های سوم تطبیق کننده.

7. تهیه گزارش های تحلیل در ارتباط به فرصت های موجود در سطح منطقه برای رشد و توسعه اقتصادی افغانستان.

8. همکاری هماهنگی با نهاد های دیگر ار امر راه اندازی برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی در منطقه و افغانستان.

9. ترتیب راپور های تحلیلی از تجارب موفق در بخش توسعه اقتصادی و برنامه ها در منطقه که افغانستان می تواند از آن استفاده نماید.

تشکیل :

ریاست انکشاف منطقوی در شعبات آمریت تنظیم فعالیت های مناطق سرحدی، آمریت تنظیم فعالیت های مناطق کم انکشاف یافته و مدیریت عمومی توحید و انسجام تقسیم شده است.