ریاست پروژه سازی

1: هدف کلی دیپارتمنت

هدف عمده  ریاست پروژه سازی عبارتند از:

 • همکاری در قسمت مطالعه، تحلیل و ارزیابی مطالعات تخنیکی و اقتصادی پروژه های زیربنائی.
 • همکار در قسمت تحلیل و ارزیابی دیزاین پروژه های زیربنائی.
 • ایجاد تسهیلات درقسمت رفع کمی وکاستی های پروژه های مطالعاتی و دیزاین پروژه های زیربنائی سکتورها.
 • تدویر ورکشاپ های آموزشی در رابطه به چگونگی انجام مطالعات تخنیکی واقتصادی و دیزاین پروژه های زیربنائی برای پرسونل فنی وزارت ها و ادارات سکتوری.

2: مقاصد عمده دیپارتمنت

 • مقاصد عمده ریاست پروژه سازی عبارتند از:
 • سنجش نافعیت پروژه های زیربنائی در مرحله مطالعات تخنیکی و اقتصادی مقدماتی و نهائی.
 • تثبیت اقتصادی بودن و یا عدم اقتصادی بودن پروژه های زیربنائی در مرحله  مطالعات تخنیکی و اقتصادی مقدماتی و نهائی.
 • اولویت بندی پروژه های زیربنائی بعداز تحلیل و ارزیابی مطالعات مقدماتی و نهائی بادرنظرداشت سنجش شاخص ها و ستندردها.
 • تائید و یا رد پروژه های زیربنائی در مرحله مطالعات تخنیکی و اقتصادی مقدماتی و نهائی.
 • تحلیل و ارزیابی دیزاین پروژه های سرک، پل، پلچک ها و دیوار های استنادی.
 • تحلیل و ارزیابی دیزاین پروژه های خط آهن و عرض گیچ خط آهن.
 • تحلیل و ارزیابی دیزاین مقدماتی بندهای برق، آبیاری، کانال های آبیاری و سربند ها.
 • تحلیل و ارزیابی دیزاین پروژه های تاسیسات صنعتی، مدنی، پارک های تفریحی و شهرک های رهایشی.
 • جلوگیری از تطبیق پروژه های غیر معیاری بادرنظرداشت معیارات وستندردهای وضع شده ملی و بین المللی.

3: وظایف کلیدی دیپارتمنت

 • وظایف کلیدی ریاست پروژه سازی عبارتند از:
 • تامین همکاری در راستای تحلیل وارزیابی مطالعات تخنیکی و اقتصادی و همچنان دیزاین مقدماتی و نهائی پروژه ها با وزارت ها و ادارات سکتوری.
 • تحلیل و ارزیابی مطالعات توپوگرافیکی، جیولوجیکی، هایدرولوژیکی، محیطی، اجتماعی، اقتصادی و مالی پروژه های بزرگ زیربنائی.
 • ابراز نظر جهت رفع کمی  و کاستی مطالعات تخنیکی و اقتصادی مقدماتی و نهائی زیربنائی.
 • تحلیل و ارزیابی دیزاین پروژه های زیربنائی در مرحله ابتدائی و نهائی جهت ایجاد تسهیلات برای  وزارت ها وادارات سکتوری.
 • تحلیل و ارزیابی نقشه های مهندسی، انجنیری بخش های ساختمانی، آبرسانی، سرک، خطوط آهن، پل و پلچک ها، بندهای برق و آبیاری، سیستم تهویه، برق ضعیف و قوی.
 • ابراز نظر جهت رفع کمی وکاستی پروژه های زیربنائی تحت دیزاین مقدماتی و نهائی.
 • دایر نمودن ورکشاپ ها برای پرسونل مسلکی و فنی وزارت ها وادارات سکتوری.
 • رهنمائی کارشناسان در راستای تحلیل و ارزیابی اسناد مطالعاتی و دیزاین پروژه های زیربنائی.
 • بلند بردن ظرفیت کاری کارشناسان از طریق راه اندازی ورکشاپ های آموزشی مرتبط به ساحه کاری شان توسط آمرین.

4: کاربردی و ساحه تطبیق فعالیت ها

ایجاد تسهیلات در راستای تحلیل و ارزیابی مطالعات تخنیکی و اقتصادی و دیزاین مقدماتی و نهائی پروژه های بند های برق، بند های آبیاری، سرک، خطوط آهن، پل ها، اعمار شهرک های رهایشی، تاسیسات صنعتی و مدنی، شبکه های مخابراتی و غیره که در بر گیرنده موضوعات ذیل میگردند:

 1. ایجاد تسهیلات در راستای تحلیل و ارزیابی مطالعات تخنیکی و اقتصادی مقدماتی پروژه های زیربنائی؛

تحلیل و ارزیابی مطالعات تخنیکی واقتصادی مقدماتی باعث ایجاد تسهیلات برای وزارت ها وادارات سکتوری در راستای ارائه یک تصویر واضح و روشن جهت اخذ تصمیم  در راستای  عملی شدن پروسه مطالعات تخنیکی و اقتصادی نهائی پروژه ها میگردد.

 1. ایجاد تسهیلات در راستای تحلیل و ارزیابی مطالعات تخنیکی و اقتصادی نهائی پروژه های زیربنائی؛

تحلیل و ارزیابی مطالعات تخنیکی واقتصادی نهائی باعث ایجاد تسهیلات برای وزارت ها وادارات سکتوری و ارایه یک تصویر واضح و روشن در رابطه به اقتصادی بودن و یا عدم اقتصادی بودن پروژه ها و اولویت بندی پروژه ها جهت اخذ تصمیم  در رابطه به آغاز مرحله دیزاین پروژه ها میگردد.

این تحلیل عواید سالانه پروژه ها را مشخص، دور بازپرداخت سرمایه را معین، سهم عواید خالص پروژه را در GDP کشور مشخص و بالاخره بمنظور جلوگیری از خطرات احتمالی عدم بازدهی پروژه، چندین نوع تحلیل های حساسیت نیز صورت میگیرد.

 1. ایجاد تسهیلات در راستای تحلیل وارزیابی دیزاین پروژه های زیربنائی؛

تحلیل و ارزیابی دیزاین پروژه های زیربنائی باعث ایجاد تسهیلات برای وزارت ها وادارات سکتوری غرض تطبیق پروژه ها از لحاظ کمی و کیفی گردیده و در تسریع روند عملی شدن پروژه ها و مصرف وجوه مالی کمک بسزائی مینماید.

در این تحلیل ساختار های فزیکی مقاومت زمین، ارتفاعات عمودی وافقی، پستی ها و بلندی ها، استحکام زمین،  مقاومت پروژه بادرنظرداشت شدت تکان زلزله مورد ارزیابی قرار میگیرد.

ارزیابی دیزاین پروژه ها و مقایسه آن با کود ها و ستندرد های ساختمانی، متضمن کیفیت تطبیق پروژه ها گردیده و از مصرف بیجای وجوه مالی جلوگیری مینماید.

5: شیوه های کاری (میتودولوژی اجراات در اداره)

تحلیل و ارزیابی مطالعات تخنیکی و اقتصادی و دیزاین مقدماتی و نهائی پروژه های زیربنائی با استفاده از قوانین اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان، ستندرد های ملی و بین المللی در رابطه به موضوعات اجتماعی، ستندرد های دیزاین اقتصادی (AASHTOO)،  (CBR)،کود های ساختمانی مروج وتجارب کسب شده صورت میگیرد که بادرنظرداشت آن پروژه های بزرگ زیربنائی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده میشوند.

6: منابع لازم مالی و تخنیکی جهت تطبیق معیاری وظایف دیپارتمنت

منابع مورد ضرورت ریاست پروژه سازی در قدم نخست منابع بشری ( استخدام افراد متخصص مطابق به اقتضای بست)، موجودیت سافت ویر های SPSS، Eagle Point  و دیکشنری های تخنیکی در بخش بند های برق، بند های آبیاری، سرک، خطوط آهن، معرفی کارمندان مسلکی این ریاست به پروگرام های آموزشی غرض تقویه و بهبود مهارت های تخنیکی در داخل و خارج کشور میباشد.

چون ریاست پروژه سازی یک ریاست مسلکی بوده و یک آمریت آن تحت نام آمریت آموزش های پروژه سازی که وظیفه آن دایرنمودن ورکشاپ ها برای پرسونل مسلکی وزارت ها وادارات سکتوری بوده و تطبیق فعالیتهای این آمریت مستلزم منابع مالی که مصارف ورکشاپ ها را تحت پوشش قرار دهد، میباشد.

بنا ً بمنظور تحقق فعالیت های هرچه بیشتر این آمریت در پهلوی تدارک منابع مالی، استخدام آموزگاران این آمریت اشد ضروری میباشد.

7: مدیریت نتایج و یا محصول فعالیت ها

مدیریت نتایج

تمام پروژه های که در مرحله مطالعات تخنیکی واقتصادی و دیزاین مورد تحلیل وارزیابی قرار میگیرد، علاوه بر رفع کمی ها، کاستی ها و ایجاد یک سلسله تسهیلات برای وزارت ها و ادارات سکتوری منحیث یک سند معتبر و قابل دسترس به تمام کارمندان ریاست پروژه سازی قرار داشته و عند الضرورت تمام کارکامندان این ریاست میتوانند منحیث رهنمود از همچو پروژه ها در قسمت تحلیل و ارزیابی پروژه های مطالعات تخنیکی واقتصادی و ارزیابی دیزاین پروژه ها در آینده استفاده نمایند.

اسناد مطالعات تخنیکی و اقتصادی و همچنان اسناد دیزاین پروژه های زیربنائی، مانند پروژه های شاهراه ها و سرکها، خطوط آهن، بندهای برق، بندهای آبیاری، تاسیسات مدنی ، صنعتی و سایر بخش های مرتبط به آن، پس از تحلیل و ارزیابی و ملاحظه مقام محترم وزارت به مراجع مربوط گسیل و وزارت ها و ادارات سکتوری نظریات ارایه شده را درنظر گرفته و اجراات مقتضی بعمل می آورند.

محصول فعالیت ها

محصولات کاری ریاست پروژه سازی طی ربع اول و دوم سال مالی 1395 ذیلا ً ارائه میگردد:

تحلیل و ارزیابی سروی اکتشافی 17 پروژه کوچک و متوسط بند های برق و آبیاری، ترتیب گزارش تحلیلی در رابطه به سروی اکتشافی 17 پروژه بند های برق و آبیاری در ولایات چون (پنجشیر، بامیان، دایکندی، ننگرهار، کنر، کندز، بغلان و تخار) و ارایه یک تصویر واضح و روشن در رابطه به اقتصادی بودن  یا عدم اقتصادی بودن و همچنان سنجش بازدهی پروژه و بالاخره تثبیت سهم نافعیت پروژه در GDP کشور.

تحلیل وارزیابی مطالعات تخنیکی واقتصادی 5 پروژه سرک:

  ترتیب گزارش تحلیلی در رابطه به مطالعات تخنیکی واقتصادی پروژه های ذیل:

 •  سرک جاغوری الی قره باغ بطول 80 کیلومتر؛
 •   سرک ولسوالی ارغستان الی معروف بطول 69 کیلومتر؛
 •  سرک سپین بولدک الی قندهاربطول 80 کیلومتر؛
 •  سرک ورس الی بامیان بطول 21 کیلومتر؛
 •   سرکهای داخل شهر بامیان بطول31 کیلومتر.

 ارایه یک تصویر واضح وروشن در رابطه به اقتصادی بودن و یا عدم اقتصادی بودن و همچنان سنجش دقیق بازدهی پروژه ها و تثبیت سهم نافعیت پروژه ها در GDP کشور و بالاخره انجام تحلیل های حساسیت بمنظورجلوگیری از خطرات احتمالی در رابطه به بازدهی پروژه ها از بابت شدت تورم (انفلاسیون و دیفلاسیون).

تحلیل وارزیابی دیزاین پروژه های سرک:

 ترتیب گزراش تحلیلی در رابطه به دیزاین پروژه های چون:

 • پروژه جغل اندازی سرک قریه خواجه بندک شاه الی ولسوالی اشکمش ولایت تخار؛
 • پروژه  دیوار احاطه مسجد قریه صفحکان ولسوالی چاه آب ولایت تخار؛
 •  پروژه جغل اندازی سرک قریه چمن دان الی ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل؛
 • پروژه دیوار گابیونی قریه چشم گرمک ولسوالی فرخار ولایت تخار؛
 • پروژه دیوار گابیونی قریه حاجی پهلوان ولسوالی درایم ولایت بدخشان؛
 • پروژه دیوار گابیونی قریه اشتاشوک ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان؛
 • پروژه دیوار گابیونی قریه حاجی پهلوان ولسوالی درایم ولایت بدخشان؛
 •  پروژه سرک قریه قره باغ الی ولسوالی جاغوری ولایت غزنی بطول 30 کیلومتر؛
 • پروژه لین دوم سرک قندهار الی اسپین بولدک به طول 80 کیلومتر.
 • ارایه نظریات سودمند در رابطه به رفع کمی ها، کاستی ها، مقایسه آن با ستندردها و کود های ساختمانی و همچنان ارایه یک تصویر واضح و روشن در رابطه به تطبیق با کیفیت پروژه ها.                                                              

8: مراجع و منابع معلومات

تمام فعالیت های ریاست پروژه سازی حسب مقرره تنظیم فعالیت ها و لایحه وظایف وزارت اقتصاد، قوانین نافذه کشور، لایحه وظایف منظور شده توسط اداره محترم امور و کمیسیون محترم خدمات ملکی تنظیم گردیده است.