ریاست پالیسی کار٬ ارتقاء ظرفیت وقوای بشری

1: هدف کلی دیپارتمنت

طرح پالیسی ارتقای ظرفیت جهت موثریت برنامه ها و تسهیل روند تدوین پالیسی کار، تحلیل پالیسی ها مطالعه مارکیت کار به منظور تربیه کادر ها و انتخاب بهترین گزینه پالیسی

2: مقاصد عمده دیپارتمنت

 1. فعال سازی و پیشبرد امور سکرتریت کیسیون بین الوزارتی ارتقای ظرفیت ها.
 2. جمع آوری آمار و ارقام در مورد نیازمندی ارتقای ظرفیت سکتور عامه جهت استفاده در تدوین پالیسی ارتقای ظرفیت ها.
 3. ایجاد هماهنگی نهاد های ملی و بین المللی در قسمت برنامه های ارتقای ظرفیت.
 4. نظارت از اشتغال زائی در پروژه های انکشافی سکتورعامه
 5. انکشاف طرح نیازمندی به کادر ها مطابق به نیاز مندی مارکیت کار
 6.  جمع آوری معلومات و تحلیل پالیسی های مرتبط به کار در مطابقت به پلان های اقتصادی کشور.

3: وظایف کلیدی دیپارتمنت

وظایف کلیدی ریاست پالیسی کار ارتقای ظرفیت قوای بشری  شامل موارد ذیل میگردد:

 1. پیشبرد امور سکرتریت کمیسیون ببن الوزارتی ارتقای ظرفیت ها.
 2. جمع آوری معلومات از ادارات دولتی در قسمت نیازمندی ها به برنامه ارتقای ظرفیت و طرح نیازمندی به تربیه کادر ها.
 3. طرح وتدوین پالیسی ملی ارتقای ظرفیت ها در سکتور عامه به همکاری نهاد های ذیربط داخلی و خارجی.
 4. نظارت از پروژه های انکشافی در سکتور عامه در بخش های اشتغال زائی و مصرف بودجه آموزش.
 5. اشتراک در کمیسیون های بورسیه های اسکالرشیپ و فیلوشیپ خارجی در وزارت تحصیلات عالی و کمیسیون اصلاحات اداری به نماینده گی از وزارت اقتصاد.
 6. تسهیل روند تدوین پالیسی های مرتبط به کار در همکاری باوزارت کار و اموراجتماعی

4: کاربردی و ساحه تطبیق فعالیت ها

 1. پیشبرد امور سکرتریت کمیسیون ببن الوزارتی ارتقای ظرفیت ها:

 کمیسیون بین الوزارتی ارتقای ظرفیت از طریق هماهنگی و تامین ارتباط رسمی بانهاد های ذیربط دولتی و همکاری تخنیکی نهادهای ملی و بین المللی دوباره آغاز به فعالیت می نماید.

 1. جمع آوری معلومات از ادارات دولتی در قسمت نیازمندی های  ارتقای ظرفیت و طرح نیازمندی به تربیه کادر ها.

نیازمندی های ادارات دولتی در قسمت تدویر برنامه های آموزشی و ارتقای ظرفیت در داخل و خارج کشور جمع آوری گردیده و راپور تحلیلی آن ترتیب می گردد.

 نیاز مندی های ادارات سکتوری به تربیه کادر ها در رشته های مختلف ارزیابی و راپور تحلیلی آن ترتیب می گردد.

 1. طرح وتدوین پالیسی ارتقای ظرفیت ها در سکتور عامه به همکاری نهاد های ذیربط داخلی و خارجی:

 پالیسی ارتقای ظرفیت ها به سطح ملی و در هماهنگی با وزارت ها و ادارات دولتی و نهاد های خارجی ترتیب میگردد. البته کوشش صورت می گیرد تا این پالیسی در چهارچوب کاری کمیسیون بین الوزارتی ارتقای ظرفیت ها طرح و تدوین گردد.

 1. نظارت از پروژه های انکشافی در سکتور عامه در بخش های اشتغال زائی و مصرف بودجه:

  میکانیزم نظارت از پروژه های انکشافی در سکتور عامه در بخش اشتغال زائی، و مصرف بودجه در قسمت استخدام در سطح کشور در هماهنگی با ادارات ذیربط ترتیب میگردد. در این میکانیزم تمام سکتورها و واحد های بودجوی شامل میباشد.

 1. اشتراک در کمیسیون های بورسیه های اسکالرشیپ و فیلوشیپ خارجی در وزارت تحصیلات عالی و کمیسیون اصلاحات اداری به نماینده گی از وزارت اقتصاد 

به منظور توزیع عادلانه و معقول بورسیه های اسکالرشیپ و فیلو شیپ میان ادارات دولتی، رئیس پالیسی کار و ارتقای ظرفیت قوای بشری عندالموقع در کمیسیونهای مربوط اشتراک می نماید.

 1. تسهیل روند تدوین پالیسی های مرتبط به کار در همکاری باوزارت کار و اموراجتماعی

جهت تسهیل روند تدوین پالیسی های مرتبط به کار آمار و ارقام جمع آوری شده و راپور های آن با وزارت کار و امور اجتماعی شریک ساخته شده و عندالموقع در جلسات تدوین پالیسی های مرتبط به کار از جانب وزارت اقتصاد نماینده این ریاست اشتراک می نماید.

5: شیوه های کاری (میتودولوژی اجراات در اداره)

فعال سازی مجدد کمیسیون ببن الوزارتی ارتقای ظرفیت ها:

ابتدا طرح فعال سازی مجدد کمیسیون بین الوزارتی ارتقای ظرفیت ها ترتیب گردیده در صورت لزوم دید مقام رهبری وزارت اقتصاد به جلسه کابینه گزارش داده می شود. در مرحله بعدی مطابق به طرح متذکره، اولین جلسه برگذار و نماینده گان ادارات ذیربط در آن دعوت می گردند. البته پیشبرد امور سکرتریت کمیسیون متذکره به عهده این ریاست بوده و در اولین جلسه اهداف و لایحه وظایف کمیسیون مذکور تعیین و ترتیب میگردد. متعاقباً از طریق هماهنگی و تامین ارتباط رسمی بانهاد های ذیربط دولتی و همکاری تخنیکی نهادهای ملی و بین المللی، کمیسیون به گونه متواتر و منظم جلسات خود را آغاز خواهد نمود. ریاست پالیسی کار و ارتقای ظرفیت گزارشات کاری کمیسیون را به گونه منظم ترتیب و به مقامات ذیربط ارسال می نماید.

جمع آوری معلومات از ادارات دولتی در قسمت نیازمندی های  ارتقای ظرفیت و طرح نیازمندی به تربیه کادر ها:

میکانیزم جمع آوری معلومات از طریق ترتیب فورم  های مشخص جهت دریافت نیازمندی های ادارات به برنامه های ارتقای ظرفیت و پلان های آینده آنها  و نیز نیاز به تربیه کادر ها در سکتور های مختلف، ترتیب می گردد. جلسه عمومی در وزارت اقتصاد تدویر و روسای پلان و منابع بشری تمام ادارات دعوت گردیده فورمه های ترتیب شده برای شان تشریح و بعداً از طریق مکتوب به ادارات مربوطه شان ارسال می گردد.

بعد از جمع آوری، معلومات مورد نیاز درج دیتابیس گردیده و راپور های ارتقای ظرفیت و نیازمندی به تربیه کادر ها ترتیب می گردد.

طرح وتدوین پالیسی ارتقای ظرفیت ها در سکتور عامه به همکاری نهاد های ذیربط داخلی و خارجی:

پالیسی ارتقای ظرفیت ها با استفاده از معلومات جمع آوری شده از ادارات، توسط ریاست پالیسی کار و ارتقای ظرفیت قوای بشری در ترکیب یک کمیته کاری از نهاد های ذیربط ترتیب می گردد. تلاش صورت خواهد گرفت تا پالیسی مذکور از طریق کمیسیون بین الوزارتی ارتقای ظرفیت ها تدوین گردد.

نظارت از پروژه های انکشافی در سکتور عامه در بخش های اشتغال زائی و مصرف بودجه در قسمت پرداخت مزد:

برای ارزیابی اشتغال زایی در پروژه های انکشافی و مصرف بودجه در پرداخت مزد در سطح کشور، فورم مشخص ترتیب و به ادارات ذیربط رسماً ارسال میگردد. با جمع آوری آمار و ارقام، راپور نهایی آن ترتیب و به دسترس مراجع مربوط قرار داده می شود.

اشتراک در کمیسیون های بورسیه های اسکالرشیپ و فیلوشیپ خارجی در وزارت تحصیلات عالی و کمیسیون اصلاحات اداری به نماینده گی از وزارت اقتصاد 

به اساس مقرره بورس ها و تحصیلات در خارج، وزارت اقتصاد عضویت کمیسیون های اسکالرشیپ در وزارت تحصیلات عالی و فیلوشیپ در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری را دارد. ریاست پالیسی کار منحیت نماینده وزارت اقتصاد در جلسات کمیسیون های متذکره عندالموقع اشتراک و از نتیجه به مقام وزارت گزارش می دهد.

تسهیل روند تدوین پالیسی های مرتبط به کار در همکاری باوزارت کار و اموراجتماعی

ریاست پالیسی کار و ارتقای ظرفیت در قسمت غنای مندی پالیسی های مرتبط به کار با وزارت کار و امور اجتماعی همکاری نزدیک دارد. نتایج مطالعات بازار کار و گزارشات ترتیب شده در این ریاست با وزارت کار و امور اجتماعی در میان گذاشته شده و نیز تحلیل هایی که در مورد پالیسی های مربوط به کار صورت می گیرد با آن وزارت شریک ساخته خواهد شد.

 

6: منابع لازم تخنیکی و مالی جهت تطبیق معیاری وظایف دیپارتمنت

منابع تخنیکی مورد ضرورت ریاست پالیسی کار و ارتقای ظرفیت قوای بشری عبارتند از:

 1. دسترسی به کمپیوترهای با ظرفیت های بلند، جهت انجام کار.
 2. دیتابیس جهت جمع آوری و نگهداری اعداد و ارقام.
 3. فضاء مناسب کاری شامل دفاتر ریاست پالیسی کار  و اتقای ظرفیت قوای بشری.

برای فعالیت های ذیل وجوه مالی مورد نیاز میباشد:

 1. چاپ راپور های ارتقای ظرفیت قوای بشری، پالیسی ملی ارتقای ظرفیت، اشتغال زایی در پروژه های انکشافی و طرح نیازمندی به تربیه کادر.
 2. برگزاری جلسات، کنفرانس ها و ورکشاپ ها.

7: مدیریت نتایج و یا محصول فعالیت ها

مدیریت نتایج

نتایج بدست آمده فعالیت های ریاست پالیسی کار و اتقای ظرفیت قوای بشری بصورت هارد و سافت کاپی در این ریاست حفظ گردیده و رسماً با تمامی وزارت ها و ادارات ذیدخل شریک ساخته میشود. این محصولات متعاقباً در ویب سایت وزارت اقتصاد درج میگردد.

محصول فعالیت ها

محصولات کاری ریاست پالیسی کار و ارتقای ظرفیت قوای بشری ذیلاً ارائه میگردد:

فعال سازی مجدد کمیسیون ببن الوزارتی ارتقای ظرفیت ها:

 کمیسیون بین الوزارتی ارتقای ظرفیت ها دوباره فعال گردیده و مطابق به اهداف و لایحه وظایف مربوط در قسمت هماهنگی برنامه های ارتقای ظرفیت ها کار می نماید.

طرح وتدوین پالیسی ارتقای ظرفیت ها در سکتور عامه به همکاری نهاد های ذیربط داخلی و خارجی:

پالیسی ملی ارتقای ظرفیت ها در سکتور عامه به همکاری نهاد های ذیربط داخلی و خارجی تدوین و سند نهایی آن چاپ و به دسترس نهاد های ذیربط قرار داده می شود.

نظارت از پروژه های انکشافی در سکتور عامه در بخش های اشتغال زائی ، ،مصرف بودجه:

گزارش میزان اشتغال زایی در پروژه های انکشافی به سطح کشور بصورت سالانه ترتیب میگردد.

راپور توحیدی ارتقای ظرفیت ها و نیاز به تربیه کادر ها:

دو گزارش سالانه مجزا در قسمت برنامه های ارتقای ظرفیت و نیازمندی به تربیه کادر ها به سطح کشور ترتیب و چاپ می گردد.  

اشتراک در کمیسیون های بورسیه های اسکالرشیپ و فیلوشیپ خارجی در وزارت تحصیلات عالی و کمیسیون اصلاحات اداری به نماینده گی از وزارت اقتصاد 

بورسیه ها با توجه به استقامت های کاری ادارات به گونه عادلانه توسط کمیسیون های مربوطه تقسیم و توزیع می گردد.

تسهیل روند تدوین پالیسی های مرتبط به کار

نظریات وزارت اقتصاد در تدوین پالیسی های مرتبط به کار با وزارت کار و امور اجتماعی شریک گردیده باعث غنامندی پالیسی های مذکور می گردد.

8: مراجع و منابع معلومات

فعالیت های ریاست پالیسی کار و اتقای ظرفیت قوای بشری  منشا قانونی داشته و درج قوانین و مقررات نافذه کشور میباشد. منابع ذیل معلومات مزید را به ارتباط فعالیت های ریاست پالیسی کار و ارتقای ظرفیت قوای بشری فراهم میسازد:

 1. قوانین و مقررات نافذه کشور.
 2. فرامین، احکام و مصوبات کابینه و شورای وزیران.
 3. اعداد و ارقام اداری.
 4. پالیسی ها و استراتیژی ها.
 5. گزارش و تحلیل های ارتقای ظرفیت ها.
 6. لایحه وظایف وزارت و ریاست.