ریاست تفتیش داخلی

1: هدف کلی دیپارتمنت

اهداف وظیفوی ریاست تفتیش داخلی را موارد ذیل تشکیل میدهد .

1-حصول اطمینان از اجراآت مالی و اداری، ادارات تحت اثر وزارت .
2-نظارت وکنترول موثر امور مالی واداری .
3- چگونگی تحقق پلان های مرتبه ادارات تحت اثر .
4- حراست دارائی های عامه ازطریق کنترول ونظارت .
5-شناسائی فعالیت های غیرقانونی ، غیر موثر ،غیر مفید و نادرست ادارات تحت اثر و پیشنهاد اصلاح و نواقص آنها
.

2: مقاصد عمده دیپارتمنت

بازرسی امور مالی و اداری ریاست های مرکزی و ولایات

3: وظایف کلیدی دیپارتمنت

 • طرح وتطبیق اهداف وپروگرام های ریاست بادر نظر داشت اهداف وپروگرام های دولت.
 • رهبری ،نظارت ،مراقبت وکنترول اجراات کارمندان مربوط به ریاست تفتیش داخلی جهت اجراات بهترامورمالی.
 • تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش مربوط ریاست.
 • تنظیم وتعیین حجم کاری وماهیت وظیوی بخش مربوط ریاست درمطابقت باپلان.
 • تنظیم پلان تفتيشي رياست هاي مركزي و ولايتي وزارت اقتصاد در مطابقت با پلان اداره عمومي كنترول و تفتيش رياست دولت.
 • اخذمنظوری وهدايت در مورد چگونگي تطبيق پلان هاي تفتيش بشكل ربعوار.
 • نظارت بر تطبيق قوانين ، دساتير ، هدايات ، احكام ، فرامين ، مصوبات و تصاميم مقامات وزارت به منظوراجراات بهترامور.
 • ارسال فيصله از نتايج كار تفتيش به مراجعيكه بررسي گرديده و تعقيب آن الی اطمینان به ریاست تفتیش.
 • اخذ هدايات از مقام وزارت غرض ارسال دوسيه  به مراجع عدلي و گزارش از اجراآت و عمل كرد آنها بمقام وزارت.
 • نظارت از اجراآت مفتشين و مورد مطالعه قراردادن دوسيه هاي مشكوك بررسي شده بعداز ختم كار مفتشين و ارائه گزارش آن به مقام وزارت.
 • رهبري و وارسي از تمام وظايف مربوطه كاركنان رياست تفتيش دررابطه به تحلیل وبررسی دوسیه های مربوط.
 • وارسي از اجراآت امور اداري از رياست تفتيش.
 • اجرای سایر وظایف درمطابقت به قانون.

4: کاربردی و ساحه تطبیق فعالیت ها (روی کدام ساحات و یا اشخاص تطبیق میگردد)

 • چگونگی از بازرسی ریاست های مرکزی و ولایات  و تطبیق کننده آن اعضای مسلکی تفتیش میباشند.
 • گزارش دهی به اداره عالی تفتیش.

5: شیوه های کاری (میتودولوژی اجراات در اداره)

 • مکاتب وارده از خارج وزارت از طریق آرشیف بعد از هدایت مقام وزارت مطابق استقامت کاری به این ریاست غرض اجراآت لازم تسلیم داده میشود. مکاتب وارده بعد از قید وارده مدیریت اجرائیه وهدایت رئیس اجرا گردیده.مدیریت اجرائیه طبق هدایت مقام اجراآت خویش را طی مکتوب بعد ازامضأ مقام صادر مینماید. البته اجراآت میتواند داخل وزارت باشد ویا خارج وزارت.مکاتب از طریق آرشیف به خارج وزارت ارسال میگردد.
 • گزارشات بعد از تحلیل وارزیابی و ملاحظه شد مقام وزارت، گزارش رسماً به اداره عالی تفتیش ارسال میگردد.

6: تعریف اصطلاحات تخنیکی (اصطلاحات مشخص که در روند کاری دیپارتمنت استعمال میگردند)

انتوسای: یک سازمان بین دولتی ، خودگردان، مستقل، و غیرسیاسی برای موسسات حسابرسی دولتی سراسر جهان است؛ و هم‌کاری مشورتی تنگاتنگی نیز با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (ECOSOC، اکوسوک) دارد. اعضای اینتوسای را دیوان محاسبات کشورهای جهان (سازمان‌های عالی حسابرسی دولتی) تشکیل می‌دهند

گزارش تحلیلی: گزارش از چگونگی بازرسی مرجع تحت تفتیش است که ربعوار صورت میگیرد.

هماهنگی : هماهنگی با اداره عالی تفتیش به منظوراجرای بهترامور بازرسی ها.

 

7: منابع لازم مالی و تخنیکی (تجهیزات و غیره) جهت تطبیق معیاری وظایف دیپارتمنت

 • بودجه مستقل ندارد.
 • تلیفون ، یک عراده موتر، ماشین فتوکاپی ، کمپیوتر، پرنتر،میز وچوکی.

8: قدمه ها و شیوه های کاری دیپارتمنت

فعالیت های بازرسی، هماهنگی وحصول گزارشات ازبازرسی ها.

ترتیب گزارش تحلیلی، تحریر مکاتیب، انجام وظایف سپرده شده ازطرف مقام محترم وزارت.

با کدام شیوه:

با شیوه اداری وهماهنگی با اداره عالی تفتیش

 1. با کدام ابزار تخنیکی:

با کمپیوتر، تحریر مکاتیب، گزارشات، ایمل وتیلیفون.

 1. توسط کدام شخص (کارمند):

رئیس ،اعضای مسلکی، مدیرعمومی تحلیل و ارزیابی، مدیر و مامور اجرائیه .

 1. درکدام میعاد زمانی مشخص:

طبق پلان کاری روزانه، هفته وار، ماهوار، ربعوار وسالانه.

 1. با حصول کدام نتایج تطبیق میگردد:
 • ترتیب پلان کاری ماهوار ،ربعوار وسالانه ریاست تفتیش داخلی.
 • اجرای مکاتیب وارده وصدورمکاتیب در رابطه به اجرای امور ریاست تفتیش داخلی .
 • جمع آوری گزارشات ازچگونگی نتایج بازرسی ادارات  ذیربط.
 • ترتیب گزارشات و ارسال آن به اداره عالی تفتیش
 • اشتراک در جلسات کاری در داخل وزارت اقتصاد.

9: مدیریت اجرائیه و یا محصول فعالیت ها و یا اجراات دیپارتمنت

 • تمام معلومات و اطلاعات که به ریاست مواصلت می نماید در دوسیه ها نگهداری میگردد.
 • گزارش هااز جریان یازرسی ها تهیه شده و برای استفاده آینده ذخیره می شود.
 • آرشیف نمودن اسناد مربوطه واجراات اداری ریاست طبق سیستم منظم اسناد سازی.