ریاست صنایع ومواصلات

کارشیوه معیاری ریاست صنایع و مواصلات

سال1397

 

 

هدف  ریاست صنایع و مواصلات                                           

رشدو انکشاف سکتور های ( انرژی و آب ، فواید عامه ، ترانسپورت ، معادن و پترولیم ، مخابرات و تکنالوجی معلوماتی ، د افغانستان برشنا شرکت ، اداره مستقل هوانوردی و کمسیون مستقل انرژی اتمی ) بمنظور عرضه بهتر خدمات  درکشور.

مقاصد عمده                                               

 1. انسجام وهماهنگی درتطبیق فعالیت های انکشاف اقتصادی واجتماعی منظور شده سال 1397 وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری   (( انرژی و آب ، فواید عامه ، ترانسپورت ، معادن و پترولیم ، مخابرات و تکنالوجی معلوماتی ، د افغانستان برشنا شرکت ، اداره مستقل هوانوردی و کمسیون مستقل انرژی اتمی).
 2. نظارت وکنترول از جریان تطبیق پروژه ها وبرنامه .
 3. تحلیل وارزیابی و اولویت بندی پروژه هاوبرنامه های انکشافی  سال 1398  وزارت های ذیربط سکتوری .
 4. ارزیابی پروژه های طویل المدت سکتور های مربوط به ریاست صنایع و مواصلات .
 5. انسجام وهم آهنگی در ترتیب پروژه ها وبرنامه ها وبودجه انکشافی سال 1398 وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری مربوط به ریاست صنایع و مواصلات .
 6. تحلیل وارزیابی وضع سکتور وچگونگی تاثیرات سرمایه گذاری در برنامه ها و پروژه های وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری در رشد وانکشاف اقتصادی واجتماعی کشور .
 7. تثبیت پروژه های مثمر اقتصادی و اجتماعی وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری .
 8. نهائی نمودن بودجه انکشافی اقتصادی واجتماعی وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری ریاست صنایع و مواصلات .
 9. ترتیب گزارشات تحلیلی وتوحیدی از چگونگی تطبیق پروژه های طویل المدت .
 10. ارزیابی اجراات سالانه کارمندان .
 11. ارتقای ظرفیت کاری کارمندان .

وظایف کلیدی ریاست صنایع و مواصلات:

 1. رهبری ،نظارت، مراقبت و کنترول از اجراات کارمندان وسازماندهی تنظیم ورهنمائی درپیشبرد امور دفاتر وشعبات  ریاست مطابق به احکام  قانون ومقرره تنظیم فعالیت ها واجراات وزارت اقتصاد جهت انسجام ,هماهنگی ونظارت از فعالیت های انکشافی اقتصادی واجتماعی  وزارت هاوادارات سکتوری (( انرژی و آب ، فواید عامه ، ترانسپورت ، معادن و پترولیم ، مخابرات و تکنالوجی معلوماتی ، د افغانستان برشنا شرکت ، اداره مستقل هوانوردی و کمسیون مستقل انرژی اتمی).
 2. حصول پیشنهادات پلانی بودجوی وپروژوی وزارت ها وادارات سکتوری (( انرژی و آب ، فواید عامه ، ترانسپورت ، معادن و پترولیم ، مخابرات و تکنالوجی معلوماتی ، د افغانستان برشنا شرکت ، اداره مستقل هوانوردی و کمسیون مستقل انرژی اتمی).
 3. تحلیل، ارزیابی وتثبیت قدامت ها واولویت های پروژوی وشاخص های پلانی  وزارت هاوادارات سکتوری ( انرژی و آب ، فواید عامه ، ترانسپورت ، معادن و پترولیم ، مخابرات و تکنالوجی معلوماتی ، د افغانستان برشنا شرکت ، اداره مستقل هوانوردی و کمسیون مستقل انرژی اتمی).
 4. سازماندهی وتنظیم اهداف پلان وبودجه انکشافی وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری درمطابقت با پالیسی و استراتیژی اقتصادی  .
 5. ارایه پیشنهادات به موقع وسازنده برای رفع کاستی ها, پرابلم ها ومشکلات که باعث ایجاد موانع امور میگردد به مقام وزارت و اخذ هدایت جهت عرضه خدمات بهتر برای وزارت های (( انرژی و آب ، فواید عامه ، ترانسپورت ، معادن و پترولیم ، مخابرات و تکنالوجی معلوماتی ، د افغانستان برشنا شرکت ، اداره مستقل هوانوردی و کمسیون مستقل انرژی اتمی ) را در رابطه به تحقق شاخص های پلانی , بودجه انکشافی وبرنامه ها و تحلیل وارزیابی و ارایه آن به مقام وزارت .
 6. تحلیل وارزیابی گزارشات واصله وترتیب گزارشات تحلیلی و توحیدی از چگونگی تطبیق و پیشرفت فزیکی پروژه ها و برنامه های وبودجه انکشافی طور ربعوار و ارائه آن بریاست طرح توحید وزارت اقتصاد .
 7. تدویر جلسات کاری مطابق پلان جهت تحقق پروژه های انکشافی وزارت هاوادارات سکــــــــــــتوری (( انرژی و آب ، فواید عامه ، ترانسپورت ، معادن و پترولیم ، مخابرات و تکنالوجی معلوماتی ، د افغانستان برشنا شرکت ، اداره مستقل هوانوردی و کمسیون مستقل انرژی اتمی با مسوولین وزرات های مربوط و ابراز نظر در امر تطبق برنامه های پروژه های انکشافی و سایر موضوعات ذیریط .
 8. همکاری در رابطه به تحقق پروژه های انکشافی وزارت هاوادارات سکتوری (( انرژی و آب ، فواید عامه ، ترانسپورت ، معادن و پترولیم ، مخابرات و تکنالوجی معلوماتی ، د افغانستان برشنا شرکت ، اداره مستقل هوانوردی و کمسیون مستقل انرژی اتمی) ورهنمائی در تحقق اهداف برنامه ها اقتصادی.
 9. ابراز موافقه در مورد اجرای تخصیصات ربعوارپروژه های انکشافی .
 10. تنظیم پلان های کاری بخش مربوط ریاست واخد منظوری آن از مقام محترم وزارت اقتصاد . 
 11. همکاری وابراز نظر در ترتیب پالیسی ها وپلان های استراتیژیک وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری با وزارت های مربوط.
 12. کنترول و نظارت از جریان تطبیق پروژه ها وبرنامه های انکشافی وزارت های ذیربط سکتوری .
 13. اشتراک در جلسات مذاکرات بودجوی و استماعیه بودجه .
 14. ترتیب پلان وپروگرام های انکشافی سالانه میان مدت ودرازمدت وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری.
 15. جرای سایر وظایف که از جانب مقام وهئیات رهبری وزارت به ریاست محول میگردد .

کاربرد و ساحه تطبیق فعالیت ها (روی کدام ساحات و یا اشخاص تطبیق میگردد):

 1. انسجام وهم آهنگی در تطبیق پروژه ها وبرنامه ها وبرنامه های منظور شده سال 1397 :
 • حصول پروژه ها وبودجه منظور شده سال 1397 وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری وزارت های (انرژی و آب ، فواید عامه، ترانسپورت، معادن و پترولیم، مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، د افغانستان برشنا شرکت، اداره مستقل هوانوردی و کمسیون مستقل انرژی اتمی ) .
 • ارسال بودجه وپروژه های منظور شده 1397 ذریعه نامه رسمی به وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری .
 • مطالبه پلان تفصیلی پروژه ها وبرنامه های منظور شده سال مالی از وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری .
 • مطالعه وارزیابی پلان تفصیلی برنامه ها وپروژه های منظور شده وزارت ها وادارات وتطبیق آن با اهداف وفعالیت های پیش بینی شده در پروپوزل پروژه ها وبرنامه ها .
 • تدویر جلسات همکاری ورهنمائی وزارت ها وادارات جهت تطبیق بهتر پروژه ها وبرنامه ها .
 1. نظارت وکنترول از جریان کار پروژه ها وبرنامه ها :
 • تثبیت پروژه ها وبرنامه جهت نظارت وکنترول .
 • ترتیب پلان نظارت وکنترول از پروژه ها .
 • ترتیب پیشنهاد بمقام محترم وزارت بمنظور تعین تیم نظارت وکنترول , منابع مالی ووسایل ترانسپورتی .
 • اعزام تیم نظارتی به ساحات وموقعیت پروژه ها .
 • ترتیب راپور وگزارش از جریان نظارت وکنترول پروژه ها .
 • ارایه گزارش های تیم نظارتی بمقام محترم وزارت جهت اخذ هدایت .
 • ارسال گزارش تیم نظارتی به وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری .
 • حصول اطمینان از رفع نواقص موجود در پروژه ها منجانب وزارت های سکتوری .
 1. تحلیل , ارزیابی واولویت بندی پروژه ها وبرنامه های پیشنهادی سال 1398 وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری:
 • ارسال نامه رسمی به وزارت ها وادارات بمنظور مطالبه پروژه های پیشنهادی وکانسپت نوت پروژه ها .
 • همکاری در ترتیب اسناد پروژه ها وکانسپت با وزارت های ذیربط سکتوری .
 • حصول پروژه های پیشنهادی توام با کانسپت نوت .
 • تحلیل وارزیابی پروژه های انتقالی و کانسپت نوت پروژه ها ی جدید مطابق به چک لست .
 • تثبیت پروژه ها با درنظرداشت ماهیت انکشافی آن .
 • اولویت بندی پروژه های جدید .
 • ارسال پروژه های اولویت بندی شده توام با کانسپت بریاست طرح وتوحید .
 1. ارزیابی پروژه های طویل المدت که عمرآن بیشتر از سه سال گردیده است:
 • تثبیت پروژه های وزارت های سکتوری .
 • ترتیب پرسشنامه ها در مورد پروژه ها وارسال آن به وزارت های ذیربط .
 • جمع آوری پرسشنامه ها از وزارت های ذیربط.
 • تحلیل وارزیابی پرسشنامه ها .
 • جستجوی عوامل وچالش های پروژه ها.
 • ارایه پیشنهاد راه حل جهت تکمیل شدن پروژه ها و بهره برداری آن .
 1. انسجام وهم آهنگی برنامه ها وپروژه هاه بودجه انکشافی سال 1398 وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری (( انرژی و آب ، فواید عامه ، ترانسپورت ، معادن و پترولیم ، مخابرات و تکنالوجی معلوماتی ، د افغانستان برشنا شرکت ، اداره مستقل هوانوردی و کمسیون مستقل انرژی اتمی) :
 • مطالبه پروپوزل پروژه های جدید از وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری.
 • حصول پروپوزل های پروژه های جدید از وزارت ها وادارات .
 • تحلیل وارزیابی پروپوزل های پروژه های جدید.
 • ارزیابی امکانیت عملی بودن وقمیت گذاری پروژه ها .
 • ارسال نتیجه ارزیابی امکانیت وعملی بودن وقیمت گذاری پروژه بریاست طرح وتوحید .
 • اشتراک در جلسات استماعیه بودجه سال 1398 .
 • ارایه پروژه های ارزیابی شده واولویت بندی شده به کمیته بودجه در جلسه استعماعیه .
 • تخصیص بودجه برای پروژه های وزارت ها وادارات در جلسه استعماعیه از جانب کمیته بودجه.
 1. ترتیب گزارشات تحلیلی وتوحیدی ربعوار از چگونگی تطبیق پروژه ها وبرنامه ها:
 • ارسال نامه رسمی بوزارت ها در رابطه به مطالبه گزارش پیشرفت فزیکی پروژه ها وتطبیق بودجه طی ربع .
 • حصول گزارشات ربعوار از وزارت ها وادارات ذیربط (( انرژی و آب ، فواید عامه ، ترانسپورت ، معادن و پترولیم ، مخابرات و تکنالوجی معلوماتی ، د افغانستان برشنا شرکت ، اداره مستقل هوانوردی و کمسیون مستقل انرژی اتمی ) .
 • تحلیل وارزیابی گزارش حصول شده .
 • ترتیب گزارش تحلیلی وتوحیدی از چگونگی تطبیق وپیشرفت فزیکی پروژه ها وبودجه انکشافی طی ربع .
 • ارسال گزارش تحلیلی وتوحیدی طی ربع بریاست طرح وتوحید .
 1. ارزیابی اجراات سالانه کارمندان :
 • حصول فورمه های ارزیابی کارمندان .
 • توزیع فورمه های ارزیابی برای کارمندان جهت خانه پری
 • دعوت مسوولین نظارت وارزیابی از اجراات کاری کارمندان .
 • ارزیابی حضوری کارمندان در محضر مسوولین نظارت وارزیابی .
 • ارسال فورمه های ارزیابی شده به ریاست منابع بشری
 1. ارتقای ظرفیت کاری کارمندان :
 • بمنظور اجرای بهتر امور نیاز به ظرفیت های تخصصی ومسلکی بوده ایجاب مینماید تا ..
 • کارمندان ریاست صنایع و مواصلات با درنظرداشت تشخیص نیازمندی آنها با پروگرام های آموزشی وارتقای ظرفیت در داخل وخارج کشور معرفی گردند.

 

شیوه های کاری ( میتودولوژی اجراات در اداره)

بادرنظر داشت میتودهای ذیل اجراات صورت میگیرد:

 • فورمه های معیاری پیشنهادات پروژه وی ، کانسبت نوت پروژه ها ،پروپوزل پروژه ها ، معیارهای ارزیابی کانسپت نوت پروژه ، فورمه های گزارشدهی ربعوارو فورمه های نظارت از پروژه ها .
 • متحدالمال شماره (1) و (2) ترتیب بودجه ملی .
 • تحلیل های اقتصادی و اجتماعی پروژه ها .
 • جمع آوری گزارشات ربعوار .
 • جمع آوری کانسبت نوت وپروپوزل پروژه ها .
 • چک لست ارزیابی پروژه .
 • تحلیل و ارزیابی پروژه ها .
 • استراتیژی وزارت ها , سقف بودجه وسقف بودجه ولایات.
 • اولویت بندی پروژه ها.
 • فورمه معیاری نظارت از پروژه ها .
 • اشتراک در جلسات وتدویرجلسات  بین الوزارتی وزارت های ذیربط سکتوری .
 • فارمت کانسپت پروژه های پیشنهادی به وزارت ها وادارات ارسال میگردد وزارت ها وادارات کانسپت معیاری پروژه ها را ترتیب و به ریاست صنایع و مواصلات ارایه میدارد , شعبات مربوط ریاست صنایع و مواصلات کانسپت نوت ها را در مطابقت با ANPDF  ، ASDG  ، چک لست , استراتیژی وزارت واداره مربوط بحضور داشت نماینده گان وزارت ها وادارات ارزیابی نموده بعداز تائید اولویت بندی مینماید.

 

ظرفیت های بشری مورد نیاز جهت تطبیق وظایف و فعالیت های ریاست

بمنظور انجام وظایف محوله ودستیابی به مقاصد ریاست صنایع و مواصلات جمعاً به تعداد  24 نفر کارمند ضرورت دارد .

از بست های موجوده به تعداد (20) نفر موجود بوده وکارمندان 3 بست دیگر استخدام نگردیده است .

لست کامل ظرفیت های بشری مورد نیاز ذیلاً ارایه میگردد.

شماره

             عنوان بست

 بست

    تعداد

    موجود

   کمبود

ملاحظات

1

رئیس صنایع و مواصلات

 دوم

1

1

-

 

2

آمریت ها

 سوم

2

2

-

 

3

مدیریت های عمومی

 چهارم

6

4

2

 

4

کارشناسان مخابرات و راه و میدان سازی

 چهارم

2

-

2

 

4

مدیریت ها

 پنجم

6

6

-

 

5

کارمندان

 ششم

7

7

-

 

6

خانه سامان

 هفتم

1

1

-

 

7

دریور

 هفتم

1

1

-

 

8

امربر

 هشتم

4

4

 

 

9

کمپیوتر کار

 هفتم

1

1

 

 

 

 

 

31

27

4

 

 

 

منابع لازم مالی و تخنیکی (تجهیزات و غیره) جهت تطبیق معیاری وظایف ریاست

 • منابع مالی :( بودجه عادی شامل معاشات ,سفریه وکرایه , خریداری اجناس , لوازم وتجهیزات مورد ضرورت دفاتر وقرطاسیه باب ).
 • منابع تخنیکی ( مبل وفرنیچر دفتر , کمپیوتر ,پرنتر ,ماشین فوتوکاپی ,اسکنر , انترنت و UPS ( ذخیره برق )
 • فضای مناسب کاری شامل دفاتر برای کارمندان  

مدیریت نتایج و یا محصول فعالیت ها

مدیریت نتایج :

 • نتایج حاصله فعالیت های ریاست صنایع و مواصلات بصورت سافت کاپی وهارد کاپی در اینریاست فایل وحفظ گردیده ودر صورت ضرورت با عموم دیپارتنمنت های وزارت و وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری شریک ساخته میشود.

محصول فعالیت ها :

 • پروژه های منظور شده بصورت بهتر تطبیق شده وظرفیت های جدید زیربنایی  در وزارت ها  وادارات ذیربط سکتوری بمنظور عرضه خدمات بهتر ایجاد گردیده است .
 • کیفیت کار پروژه ها ارتقا یافته و بوقت وزمان معینه تطبیق گردیده است .
 • پروژه ها بوقت وزمان بادر نظرداشت ANPDF , ASDG  ، ستراتیژی وزارتها و ادارات ذیربط، معیار های قبول شده وچک لست بوقت وزمان اولویت بندی گردیده است.
 • پروژه های طویل المدت ارزیابی گردیده در مورد رفع چالش ها پیشنهادات مشخص ارایه گردیده است .
 • گزارشات ربعوار تحلیلی وتوحیدی از چگونگی تطبیق بودجه وپیشرفت فزیکی پروژه ها ترتیب گردیده است.
 • کارمندان ریاست صنایع و مواصلات بمنظور ارتقای ظرفیت به پروگرام های آموزشی معرفی گردیده است.

 

 

مراجعات و منابع معلومات

فعالیت های ریاست صنایع و مواصلات منشاء قانونی داشته ودرج قوانین ومقررات نافذه کشور میباشد

منابع ذیل معلومات مزید را به ارتباط فعالیت ها ی ریاست صنایع و مواصلات فراهم میسازد .

1- قوانین ومقررات نافذه کشور .

2- مقرره تظیم اجراات وفعالیت های وزارت اقتصاد .

3- فرامین , احکام ومصوبات محترم کابینه ج.ا.ا و شورای محترم وزیران