ریاست مالی وحسابی

مصرف بودجه انکشافی ریاست های اقتصاد ولایات


ریاست مالی وحسابی:

این ریاست دارای چهار آمریت میباشد که شامل تهیه و تدارکات، مالی و حسابی، خدمات و انجینیری بوده.

مسئولیت های این ریاست تهیه خدمات مالی و حسابی و همچنان خدمات غیر مشورتی به تمام مربوطات وزارت اقتصاد میباشد.

 

آمریت تهیه و تدارکات:

نظارت از پروژه های انکشافی
طی مراحل پروژه های انکشافی

طی مراحل پروژه های عادی
هماهنگی با شرکت های داوطلب و برنده

خریداری و تهیه اجناس/خدمات به تمام ریاست ها و مربوطات وزارت اقتصاد

تصفیه حسابات مالی

ارزیابی پروژه ها

و غیره...

 

تشکیل

مدیریت عمومی جنسی

مدیریت قراردادها

مدیریت عمومی تهیه

 

آمریت خدمات:

 

ارتباط مستقیم با روسای محترم مرکز جهت اریه خدمات بهتر.

تصفیه حسابات تیلفون سیم دار شعبات مرکز.

تصفیه حسابات سیستم برق.

رنگمالی تعمیرات وزارت ، دهلیز ها و تمام ساحات کاری.

حفظ و نگهداری تعمیر ، اب وبرق تمام ساحات وزارت.

تشکیل امریت محترم:

1 مدیریت عمومی ترانسپورت .

2 مدیریت عمومی حفظ و مراقبت.

 

 

آمریت مالی و حسابی:

طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه مالی و حسابی در مطابقت با پلان و اهداف ریاست.

ترتیب و تنظیم ساختار بودجه مالی و انکشافی وزارت در هر سال مالی.

اجرای تخصیصات از بودجه منظور شه عادی و انکشافی.

اجرا تادیات حواله های معاشات و مصارف اشخاص دوایر دولتی و معتمدین نقدی ، کمپنی ها ، شرکت ها و قرارداد ها.

اجرای حواله جات بودیجه عادی و انکشافی.

 ترتیب راپور بیلانس مصارفاتی به شکل ماهوار ، ربعوار و سالانه.

ترتیب قطعیه اخیر مالی.

جمع اوری عواید از درک ثبت انجو ها داخلی و خارجی.

مصارف بودجه انکشافی سال مالی1395 :

در بخش ساختمانی :77,629,469 افغانی

در بخش پروژه سازی: 15,725,736 افغانی

در بخش ارتقای ظرفیت:208,000 افغانی

مجموع مصارف بودیجه انکشافی: 212,633,745 افغانی

 

تشکیل امریت مالی و حسابی:

مدیر عمومی حواله جات و مصرف.

مدیر عمومی معاشات.

مدیر عمومی بودجه.

مدیریت عمومی دفتر داری.

مدیریت عمومی تحصیلی.

 

آمریت انجنیری:

نظارت از طرح و دیزاین و برآورد نقشه های ساختمانی و ترمیم ساختمان های وزارت و نظارت و مراقبت از چگونگی پیشرفت کار امور ساختمانی و ترمیمات وزارت و نظارت از اجرا برآورد ثانی ساختمان های مربوط به وزارت.

برآورد دو پروژه ترمیمات و اجرا آن.

برآورد دو پروژه تحکیمات و اجرا آن.

تکمیل نمودن پروژه اعمار ساختمان ریاست اقتصاد ولایت غور.

تکمیل نمودن 50% کار اعمار ساختمان ریاست های اقتصاد پنج ولایت.