ریاست مالی ٬تجارت وانکشاف سکتورخصوصی

تعریف  اصطلاحات تخنیکی:

 • تجارت : داد وستد امتعه به منظور منفعت را گویند  که شامل  وا ردات وصاد رات میباشد.

 • بیلانس تجارت :عبارت از قراردادن واردات درمقابل صادرات با پول داخلی در یک دوره معین در یک کشور میباشد.

 • بیلانس تادیات :عبارت است از مجموع معاملات خارجی یک کشور در یک دوره معین بوده ونمای از حالت اقتصادی یک کشور میباشد.درحقیقت آئینه داد وستد بین المللی یک کشور با کشورهای خارجی میباشد.

 • پلان مالی: سندیست که تصدی های دولتی طی ان بادرنظرداشت فعالیت های انجام یافته سال های قبل ، عواید ومصارف خویش را سنجش و به وزارت اقتصاد ومالیه ارایه میدارد.

 • سیاست مالی وپولی :عبارت از وسایل وابزاری است جهت تغیر درمصارف های درآمد زای دولت برای رسیدن به اهداف خاص اقتصادی  مانند رشد اقتصادی، اشتغال کامل وتثبیت قیمت.

 • بودجه   : عبارت از سندیست که  شامل تمام درآمد ها  ومصارفات دریک دوره معین میباشد.

 • پروژه   : عبارت از فعالیتی است که دارای هدف، بودجه، منابع (مالی وبشری)و آغاز وختم  باشد.

 • ترانزیت:عبور ومرورکالاهای تجارتی را از مسیر کشور ها به نقطه مقصد گویند.

هدف وزارت اقتصاد:

تسریع پروسه رشد پایدار ومتوازن سکتور های اقتصادی واجتماعی در روشنائی پالیسی های دولت.

هدف کلی دیپارتمنت:

   سازماندهی و ترتیب  اهداف  وبودجه  انکشافی وزارت ها وادارات ذیربط  ، امور مالی تصدی ها وموسسات دولتی ، تحلیل وضع تجارت خارجی ، سرمایه گذاری های داخلی وخارجی وسیستم پولی کشور،  ترتیب راپور تحلیلی وگذارش های ربعوار از چگونگی  تطبیق پروژه های انکشافی وفعالیت های سکتور مربوطه.

ساحه تحت پوشش ریاست :

( وزارت های مالیه، اقتصاد ، تجارت وصنایع و ادارات  مرکزی احصائیه، عالی تفتیش، ستندرد ملی ، حمایه از سرمایه گذاریها ( آیسا) و اداره مسفا.

مقاصد عمده دیپارتمنت :

هماهنگی در انسجام فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دولت،  طرح برنامه های انکشافی بمنظور رشد وانکشاف سکتور خصوصی و ارایه نظریات  پیرامون وضعیت مالی وتجارتی کشور  به اساس  ارقام واصله و تحلیل های انجام یافته.

 فعالیت ها :

 • ارزیابی پروژه های جدید واصله وزارت ها و ادارات ذیربط سکتوری با درنظرداشت اهمیت اقتصادی پروژه ها غرض شمولیت در پلان های اقتصادی و اجتماعی.

 • ابراز نظر پیرامون مطالعات تخنیکی واقتصادی پروژه های انکشافی  وزارت ها و ادارات ذیربط جهت شمولیت  در بودجه ملی سال اینده.

 • اولویت بندی پروژه های انکشافی، اقتصادی، اجتماعی نطر به امکانات مالی و تخنیکی.

 • ترتیب مسوده پلان بودجه انکشافی سالانه و دورنمایی وزارت ها و ادارت ذیربط سکتوری.

 • تحلیل وترتیب گزارش ازچگونگی تطبیق پروژه های انکشافی وزارت ها و ادارات ذیربط سکتوری.

 • کنترول  ونظارت از اجرای بموقع  وپیشرفت  فزیکی پروژه های انکشافی ادارات ذیربط.

 • مطالعه، تحلیل و ارزیابی وضع سرمایه گذاری ها در وزارت ها و ادارات ذیربط سکتوری و تاثیرات آن برای رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی .

 • اشتراک در کمیته بودجه، ارایه گزارش و ابراز نظر پیرامون چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی و فعالیت های سکتور های مربوطه.

 • تحلیل  وارزیابی وضع تجارت کشور به اساس ارقام واصله  از اداره مرکزی احصائیه  و ارایه نظریات  بمنظور رشد  و بیلانس تجارت کشور.

 • ابراز نظر پیرامون  توافقتنامه ها ، پروتوکول ها ی اقتصادی ،تجارتی و ترانزیتی ، قوانین  ومقررات   تجارتی، مالی،  سکتور خصوصی .

 • تحلیل و ارزیابی پلان مالی تصدی ها وشرکت های دولتی.

 • تحلیل پلان عواید ومصارف  تصدی های دولتی.

 •  اشتراک در جلسات کاری ، کمیته های کاری مربوط تجارت، سکتور خصوصی وسیمینار ها وبودجه سکتور مربوطه.

 • ابراز نظر در مورد  روشها، حرکت وتحولات سیستم بانکی، پولی وحجم عرضه پول در کشور و غیره مسایل پولی ومالی.

 • تحلیل وارزیابی  وضع مالی وپولی دولت طبق پلان های اقتصادی مالی وپولی.

 • ترتیب اجندای جلسات ، تنظیم جلسات وترتیب مسوده فیصله های کمیته اقتصادی.

منابع مورد نیاز جهت تطبیق :

 • منابع مالی:

 • درسطح اجراات یومیه ، معاشات دولتی.( سوپر اسکل و  رتب)

 • برای نظارت از پروژه های سکتور مربوط به سفریه وکرایه مناسب لازم است.

 • منابع تخنیکی:

 • کمپیوترها.

 • پرنتر ها.

 • ماشین فوتوکاپی.

 1. مقرره یا شیوه های کاری:

 • رئیس هدایات را از مقام وزارت اخذ و به مدیریت عمومی توحید وانسجام جهت تعین شعبه مربوطه تسلیم مینماید.

 • مدیریت عمومی توحید وانسجام به اساس هدایت ریاست انرا به امریت های مربوطه ارایه میدارد.

 • آمریت ها موضوع را با مدیریت های مربوط مورد بحث قرا رداده و انرا پیگیری مینمایند.

 • دربخش انکشافی:

 • ارسال مکاتیب به واحد های بودجوی .

 • جمع آوری کانسپت نوت ها.

 • ارزیابی کانسپت نوت ها با در نظرداشت معیارات ارزیابی کانسپت نوت.

 • جمع آوری پروپوزل های پروژه های تثبیت شده.

 • ارایه پروپوزل پروژه ها به وزارت مالیه غرض تمویل منابع مالی.

 • مدیریت های عمومی لست پروژه های مورد نیاز ادارات را مطابق به متحدالمال شماره 1 وزارت مالیه از وزارت ها وادارت تقاضا مینماید.

 • حین حصول لست پروژه ها ، مطابق به طرزالعمل کاری وزارت تحلیل وارزیابی گردیده و

 • بعد از تدویر جلسه مذاکرات بودجه وی واولویت بندی انها جهت توحید وارسال ان به وزارت مالیه به ریاست عمومی طرح وتوحید ارسال میگردد.

 • برای نظارت از پروژه های شامل بودجه انکشافی جداول نظارت منجانب ریاست عمومی طرح وتوحید ترتیب شده و گروپ های تعین شده به مرکز وولایات جهت نظارت پروژه ها مسافرت مینمایند.

 • دربازگشت گذارش چگونگی تطبیق پروژه ها ترتیب شده و به ریاست عمومی طرح وتوحید ارسال میگردد.

 • علاوتآ گذارش چگونگی پیشرفت فزیکی پروژه  های انکشاف از طرف ادارات تطبیق کننده ترتیب وبه این وزارت مواصلت میورزد، بعدآ گذارش متذکره تحلیل وارزیابی گردیده وبه ریاست عمومی طرح وتوحید جهت توحید وارایه گذارش به مقامات ذیصلاح ارسال میگردد.

 • دربخش مصوبات،فیصله ها و احکام :

 • مطابق به هدایت مصوبات وفیصله ها واحکام که به این ریاست مواصلت مینماید ، درصورت مسئولیت ریاست مالی وتجارت ، جلسات ترتیب وتنظیم گردیده و نتیجه گذارش ان به مقامات ذیصلاح ارسال میگردد و درصورتیکه وزارت اقتصاد عضو کمیته ها و هئیات باشد ، در جلسات شرکت نموده و نتیجه جلسه به مقام وزارت ارایه میگردد.

 • دربخش تحلیل ها:

 • ارقام تجارت از اداره مرکزی احصائیه ، و ارقام مالی از بانک مرکزی بطور ربعوار مواصلت ورزیده و با ارقام مدت مشابه سال گذشته مقایسه وتحلیل میگردد وبعد از تحلیل و ارایه نظریات وپیشنهادات لازم جهت ارسال به مقامات صالحه به مقام محترم وزارت ارائه میگردد.

 • پلان مالی تصدیها (فورم های 5و6)  از تصدیها مواصلت و بعد از تحلیل به وزارت مالیه وتصدی مربوطه ارسال میگردد .

 • فورم های تطبیق ربعوار پلان مالی تصدیها (فورم 2و3) طی هر ربع مواصلت ، تحلیل وبه وزارت مالیه ارسال میگردد.

 • دربخش موافقتنامه ها و پروتوکول ها:

 • موافقتنامه های اقتصادی وتجارتی که منجانب وزارت ها ترتیب میگردد از  سلسله وزارت امور خارجه  به ریاست ارتباط خارجه وزارت اقتصاد مواصلت ورزیده و ریاست ارتباط خارجه انرا به ریاست مالی وتجارت ارسال میدارند.

 • ریاست مالی وتجارت بادرنظر داشت شرایط و امکانات و تجارب از موافقتنامه ها و پروتوکول ها انرا ارزیابی و در صورت نیاز در ان تغیرات لازم پنسلی اورده و دوباره به وزارت محترم امور خارجه ارسال میدارد.

 • علاوتآ بعضآ برای ترتیب پروتوکول ها وموافقتنامه ها رئیس ویا امر تجارت به کمیته ایکه در وزارت امور خارجه تشکیل میابد پیرامون انها بحث و انرا جهت امضا نهائی میسازند.

 • دربخش کمیته اقتصادی شورای محترم وزیران.

 • دریافت و جمع آوری اسناد از وزارت ها وادارات جهت ترتیب اجندای جلسات .

 • ترتیب آجندا وشمولیت موضوعات در اجندا.

 • تنظیم جلسات ( ترتیب موضوعات در دوسیه ها جهت ارسال آن به اعضای جلسه)

 • ترتیب مکاتیب دعوت به جلسه و ارسال ان به اعضای کمیته.

 • یادداشت رویداد جلسه جهت ترتیب مسوده فیصله.

 • ترتیب مسوده فیصله وارسال ان به دارالانشای شورای محترم وزیران.

مراجع ومنابع معلومات:

فعالیت های اینریاست منشا قانونی داشته و درج قوانین و مقررات نافذه کشور میباشد. منابع ذیل معلومات مزید را به ارتباط فعالیت های اینریاست فراهم میسازد:

 1. قوانین و مقررات نافذه کشور،

 2. فرامین، احکام و مصوبات کابینه و شورای وزیران،

 3. سروی های احصائیوی،

 4. اعداد و ارقام اداری،

 5. پالیسی ها و استراتیژی ها،

 6. پالیسی ها و استراتیژی ها

 7. لایحه وظایف وزارت و ریاست، مقرره وظایف وصلاحیت های وزارت اقتصاد و پالیسی بودجه

 8. اداره مرکزی احصائیه.

 9. اداره ایسا

 10. وزارت تجارت

 11. اتاق تجارت وصنایع

 12. اتحادیه سرتاسری صنایع افغانستان

 13. اتحادیه سرتاسری پیشه وران افغانستان

 14. جدول تطبیقی طرزالعمل کاری:

 • مطابق پلان مرتبه  درجدول پلان کاری ریاست ، زمان تطبیق، اشخاص مسئول دران ذکرمیگردد .

 • وظایف متذکره با بودجه عادی (معاشات معین) اجرا میگردد.