ریاست تعلیم وتربیه کلتور

طرزالعمل کاری معیاری (SOPریاست تعلیم تربیه وکلتور 

گزارش چگونگی تطبیق پروژ‌ههای انکشافی طی ربع اول سال مالی 1397

ا

 

ف : وظایف عمده ریاست تعلیم تربیه وکلتور:

1-      رهبری ،نظارت، مراقبت و کنترول از اجراات کارمندان وسازماندهی تنظیم ورهنمائی درپیشبرد امور دفاتر وشعبات  ریاست مطابق به احکام  قانون ومقرره تنظیم فعالیت ها واجراات وزارت اقتصاد جهت انسجام ,هماهنگی ونظارت از فعالیت های انکشافی اقتصادی واجتماعی  وزارت هاوادارات سکتوری (صحت عامه، اطلاعات و فرهنگ ،  تحصیلات عالی ، تعلیم تربیه ،سازمان های اجتماعی ، امور زنان ، وزارت کارامور اجتماعی ،کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی  ، کمیته ملی المپیک،ریاست تربیت بدنی و ورزش ،اکادمی علوم , ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی , فدراسیون فوتبال وکرکت بورد ).

2-      حصول پیشنهادات پلانی بودجوی وپروژوی وزارت ها وادارات سکتوری (صحت عامه، اطلاعات و فرهنگ، تحصیلات عالی ، تعلیم و تربیه سازمان های اجتماعی ، کمیته ملی المپیک وتربیت بدنی ،کاراموراجتماعی شهدا ومعلولین ،کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ،امورزنان و اکادمی علوم ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی , فدراسیون فوتبال وکرکت بورد ).

3-      تحلیل، ارزیابی وتثبیت قدامت های پروژوی وشاخص های پلانی  وزارت هاوادارات سکتوری ( صحت عامه ، اطلاعات و فرهنگ،تحصیلات عالی تعلیم تربیه سازمان های اجتماعی و کمیته ملی المپیک تربیت بدنی  ،کاراموراجتماعی شهدا ومعلولین ،کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ،امورزنان و اکادمی علوم ،رادیوتلویزیون ملی ، فدراسیون فتبال و کرکت بورد ).

4-      سازماندهی وتنظیم پلان وبودجه انکشافی .

5-      نظارت ازتطبیق فرامین ، مصوبات ، پروتوکول ها ، فیصله ها ویاد داشت های مقامات ذیصلاح دولتی ومقام وزارت که بریاست تعلیم تربیه وکلتور محول میگردد . 

6-      ارایه پیشنهادات به موقع وسازنده برای رفع کاستی ها, پرابلم ها ومشکلات که باعث ایجاد موانع امور میگردد به مقام وزارت و اخذ هدایت جهت عرضه خدمات بهتر برای وزارت های (صحت عامه، اطلاعات و فرهنگ ،  تحصیلات عالی ، تعلیم تربیه ،وزارت کاراموراجتماعی شهدا ومعلولین ،سازمان های اجتماعی ، امور زنان و کمیته المپیک تربیت بدنی واکادمی علوم ،کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی , فدراسیون فوتبال وکرکت بورد ).

7-      حصول راپور اجراات وزارت هاوادارات سکتوری (صحت عامه ، اطلاعات و فرهنگ ،  تحصیلات عالی ، تعلیم تربیه ،وزارت کاراموراجتماعی شهدا ومعلولین ،سازمان های اجتماعی ، امور زنان و کمیته المپیک تربیت بدنی واکادمی علوم ،کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی , فدراسیون فوتبال وکرکت بورد ) را در رابطه به تحقق شاخص های پلانی , بودجه انکشافی وبرنامه ها و تحلیل وارزیابی وترتیب گزارشات تحلیلی وتوحیدی  و ارایه آن به مقام وزارت .

8-      تدویر جلسات کاری مطابق پلان جهت تحقق پروژه های انکشافی وزارت هاوادارات سکتوری (صحت عامه، اطلاعات و فرهنگ ،  تحصیلات عالی ، تعلیم تربیه ،وزارت کاراموراجتماعی شهدا ومعلولین ،سازمان های اجتماعی ، امور زنان و کمیته المپیک تربیت بدنی واکادمی علوم ،کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی , فدراسیون فوتبال وکرکت بورد ) با مسوولین وزرات های مربوط و ابراز نظر در امر تطبق برنامه های پروژه ها ی انکشافی و سایر موضوعات ذیریط .

9-      همکاری در رابطه به تحقق پروژه های انکشافی وزارت هاوادارات سکتوری (صحت عامه ، اطلاعات و فرهنگ ،  تحصیلات عالی ، تعلیم تربیه ،وزارت کاراموراجتماعی شهدا ومعلولین ،سازمان های اجتماعی ، امور زنان و کمیته المپیک تربیت بدنی واکادمی علوم ،کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی , فدراسیون فوتبال وکرکت بورد ) ورهنمائی در تحقق اهداف برنامه ها اقتصادی.

10- تنظیم پلان های کاری بخش مربوط ریاست ومنظوری انها توسط مسوولین وزرات اقتصاد . 

11- همکاری وابراز نظر در ترتیب پالیسی ها وپلان های استراتیژیک وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری با وزارت های مربوط.

12- کنترول و نظارت از جریان تطبیق پروژه ها وبرنامه های انکشافی وزارت های ذیربط سکتوری .

 

ب : فعالیت های ریاست تعلیم تربیه وکلتور جهت نشر در ویب سایت رسمی وزارت اقتصاد بصورت 

دوامدار :

ریاست تعلیم تربه وکلتورمسؤل پیشبرد انسجام و هماهنگی فعالیت های اقتصادی و اجتماعی پروگرام ها وبرنامه های منظور شده وزارت های معارف ، تحصیلات عالی ، کار امور اجتماعی شهدا ومعلولین ، صحت عامه ، امور زنان ، اکادمی علوم ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، ریاست رادیو تلویزیون ملی ، ریاست تربیت بدنی وورزش و سازمانهای اجتماعی بوده .که فعالیت های آن قرار ذیل میباشد .

1.      طی سال 1395 ارزیابی اجراات کارمندان مطابق به طرزالعمل در حضور داشت نماینده ریاست محترم منابع بشری  صورت گرفته است .

2.      طی سال 1395 به تعداد ( 98 ) پروژه های انکشافی سکتور های مربوطه  برای سال 1396  مورد تحلیل ،ارزیابی واولویت بندی قرار گرفته است.

3.      به تعداد ( 77 ) پروپوزل ها وقیمت گذاری پروژها انکشافی سکتور های مربوطه برای سال 1396 مورد تحلیل وارزیابی قرار گرفته است.

4.      طی سال 1395 به تعداد ( 176 )پروژه های پیشنهادی وزارت ها وادارات سکتوری زیربط مورد تحلیل وارزیابی قرار گرفت .

5.      اشتراک رئیس تعلیم تربیه وکلتور ، آمرین ومدیران عمومی  در جلسات استماعیه بودجه سال 1396  غرض ارایه پروژه های پیشنهادی وزارت های ( معارف ، تحصیلات عالی ، کار امور اجتماعی ، زنان ، صحت عامه ، اطلاعات وفرهنگ ، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، اکادمی علوم ، ریاست عمومی تربیت بدنی ووزش ، ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی ، وکرکت بورد ) که در وزارت مالیه دایر گردیده بود.

6.      به منظور تطبیق فیصله شماره (1074) مورخ 5/4/1395 کمیسیون محترم تدارکات ملی که  در رابطه به  بررسی مشکلات ( تمدید ، تعدیل واضافه کاری ) قرارداد های وزارت ها وادارات دولتی ایجاد گردید تحت نظر وزارت اقتصاد جلسات هیئت مؤظف دایر وبه تعداد ( 28 ) اسناد قرارداد های وزارت ها وادارات مورد بررسی قرار گرفته که گزارشات وطرح های پیشنهادی به کمسیون محترم تدارکات ملی ارایه گردیده است.

7.      ترتیب گزارش استماعیه بودجه سکتورهای مربوطه وارسال آن بریاست محترم طرح وتوحید .

8.      ارسال پروپوزل پروژه های جدید سکتور های مربوط ریاست تعلیم تربیه وکلتور  که در جلسه استماعیه بودجه سال 1396 مورد تائید قرارگرفت بریاست طرح و توحید.

9.      اجرای ( 1512) مکاتیب وارده .

10. صدور (990) مکاتیب به وزارت ها وادارات ذیربط .

11. اشتراک کارمندان در سمینارها و ورکشاپ ها .

12. ارسال (41) گزارشات نظارتی واصله از ریاست های اقتصاد به وزارت های سکتوری .

13. پیرامون (28) مصوبات محترم کابینه ج.ا.ا اجراات به موقع صورت گرفته است.

14. پیرامون ( 17 ) مصوبات شورای محترم وزیران اجراات به موقع صورت گرفته است .

15. پیرامون (3) حکم مقام محترم عالی ریاست جمهوری اجراات صورت گرفته است.

16. در مورد ( 28 ) فیصله های تدارکات ملی اجراات صورت گرفته است.

17. به منظور تطبیق فیصله شماره (1299) مورخ 17/7/1395 نظارت وبررسی از برنامه های عرضه خدمات صحی در سراسرکشور صورت گرفته است.