ریاست زراعت وانکشاف دهات

1. هدف کلی ریاست زراعت وانکشاف دهات  :

 رشد و انکشاف زراعت و بلند بردن سطح زندگی مردم در روستا ها، داشتن محیط زیست سالم و عاری از کشت کوکنار از طریق همآهنگی و تطبیق پلان های انکشافی اقتصادی و اجتماعی وزارت های زراعت، آبیاری و مالداری، مواد مخدر، احیا و انکشاف دهات، اداره ملی حفاظت محیط زیست و اداره اصلاحات اراضی.

2. مقاصد عمده  :

1. نهایی نمودن بودجه انکشافی، اقتصادی و اجتماعی وزارت ها و ادارات ذیربط سکتوری ( زراعت، آبیاری، مالداری ، احیا و انکشاف دهات، مبارزه علیه مواد مخدر، اداره ملی حفاظت محیط زیست و اداره مستقل اراضی افغانستان).

2. تثبیت پروژه های مثمر اقتصادی وزارت ها و ادارات ذیربط سکتوری (زراعت، آبیاری، مالداری ، احیا و انکشاف دهات، مبارزه علیه مواد مخدر، اداره ملی حفاظت محیط زیست و اداره مستقل اراضی افغانستان).

3.چگونگی تاثیرات سرمایه گذاری ها در وزارت ها و ادارات ذیربط سکتوری در رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی.

4.برملا ساختن عوامل پسمانی و رفع نواقص پروژه های انکشافی وزارت ها و ادارات ذیربط سکتوری(زراعت، آبیاری، مالداری ، احیا و انکشاف دهات، مبارزه علیه مواد مخدر، اداره ملی حفاظت محیط زیست و اداره مستقل اراضی افغانستان).

5.بلند بردن ظرفیت کاری کارمندان.

3. وظایف کلیدی ریاست زراعت وانکشاف دهات  :

1. رهبری ،نظارت، مراقبت و کنترول از اجراات کارمندان وسازماندهی تنظیم ورهنمائی درپیشبرد امور دفاتر وشعبات  ریاست مطابق به احکام  قانون ومقرره تنظیم فعالیت ها واجراات وزارت اقتصاد جهت انسجام ,هماهنگی ونظارت از فعالیت های انکشافی اقتصادی واجتماعی  وزارت هاوادارات سکتوری (زراعت، انکشاف دهات، مبارزه علیه مواد مخدر، اداره ملی محیط زیست و اداره ملی مستقل اراضی).

2.انسجام وهماهنگی درتطبیق فعالیت های انکشاف اقتصادی واجتماعی منظور شده وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری (زراعت، انکشاف دهات، مبارزه علیه مواد مخدر، اداره ملی محیط زیست و اداره ملی مستقل اراضی).

3. تحلیل، ارزیابی وتثبیت قدامت ها واولویت های پروژوی وشاخص های پلانی  وزارت هاوادارات سکتوری (زراعت، انکشاف دهات، مبارزه علیه مواد مخدر، اداره ملی محیط زیست و اداره ملی مستقل اراضی  ).

4.سازماندهی وتنظیم اهداف پلان وبودجه انکشافی وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری درمطابقت با پالیسی و استراتیژی اقتصادی  .

5. ارائه پیشنهادات وطرح های مفید به ارتباط سکتور های مربوطه جهت تطبیق بودیجه انکشافی پروژه ها.

6. همکاری وابراز نظر در ترتیب پالیسی ها وپلان های استراتیژیک وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری با وزارت های مربوط.

7. حصول راپور اجراات وزارت هاوادارات سکتوری (زراعت، انکشاف دهات، مبارزه علیه مواد مخدر، اداره ملی محیط زیست و اداره ملی مستقل اراضی ) را در رابطه به تحقق شاخص های پلانی , بودجه انکشافی وبرنامه ها و تحلیل وارزیابی و ارایه آن به مقام وزارت .

8. تدویر جلسات کاری مطابق پلان جهت تحقق پروژه های انکشافی وزارت هاوادارات سکتوری (زراعت، انکشاف دهات، مبارزه علیه مواد مخدر، اداره ملی محیط زیست و اداره ملی مستقل اراضی) با مسوولین وزرات های مربوط و ابراز نظر در امر تطبق برنامه های پروژه ها ی انکشافی و سایر موضوعات ذیریط .

9. تحلیل وارزیابی گزارشات واصله وترتیب گزارشات تحلیلی و توحیدی از چگونگی تطبیق و پیشرفت فزیکی پروژه ها و برنامه های وبودجه انکشافی طور ربعوار و ارائه آن بریاست عمومی طرح توحید وزارت اقتصاد.

10.همکاری در رابطه به تحقق پروژه های انکشافی وزارت هاوادارات سکتوری (زراعت، انکشاف دهات، مبارزه علیه مواد مخدر، اداره ملی محیط زیست و اداره ملی مستقل اراضی ) ورهنمائی در تحقق اهداف برنامه ها اقتصادی.

11. ارتقای ظرفیت  کارمندان ازطریق  پروگرام ها، ورکشاپ ها، سینما ها و پروگرام های آموزشی .

12. ارزیابی اجراات سالانه کارمندان

13. کنترول و نظارت از جریان تطبیق پروژه ها وبرنامه های انکشافی وزارت های ذیربط سکتوری.

14. اشتراک در جلسات مذاکرات بودجوی و استماعیه بودجه.

15. همکاری حمایوی ترتیب پلان وپروگرام های انکشافی سالانه میان مدت ودرازمدت وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری.

16. اجرای سایر وظایف که از جانب مقام وهئیات رهبری وزارت به ریاست محول میگردد.

4. کاربرد درساحه تطبیق فعالیت ها( روی کدام ساحات ویا اشخاص تطبیق میگردد):

Ø    فعالیت های متذکره در ساحات ذیل تطبیق میگردد:

در ساحه(رهبری ،نظارت، مراقبت و کنترول از اجراات کارمندان وسازماندهی تنظیم ورهنمائی درپیشبرد امور دفاتر)

· ترتیب پلان کاری ریاست مطابق لایحه وظایف ومنظوری آن توسط رئیس و مقام وزارت.

· کنترول ونظار ت ازامورات شعبات توسط رئیس ،آمرین ومدیران.

· تدویر جلسات بمنظور رفع کاستی ومشکلات وظیفوی توسط رئیس و آمرین.

· رهنمای اداری ومسلکی کارمندان ریاست توسط رئیس وآمرین.

·ارایه مشوره های لازم بمنظور اجرا بهتر امورتوسط رئیس وآمرین.

در ساحه(انسجام وهماهنگی درتطبیق فعالیت های انکشاف اقتصادی واجتماعی):

- حصول پروژه ها وبودجه منظور شده وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری.

- ارسال بودجه وپروژه های منظور شده  ذریعه نامه رسمی به وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری .

- مطالبه پلان تفصیلی پروژه ها وبرنامه های منظور شده سال مالی از وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری .

-  مطالعه وارزیابی پلان تفصیلی برنامه ها وپروژه های منظور شده وزارت ها وادارات وتطبیق آن با اهداف وفعالیت های پیش بینی شده در پروپوزل پروژه ها وبرنامه ها .

تدویر جلسات همکاری ورهنمائی وزارت ها وادارات جهت تطبیق بهتر پروژه ها وبرنامه ها .

درساحه(تحلیل، ارزیابی وتثبیت قدامت ها واولویت های پروژوی وشاخص های پلانی  وزارت هاوادارات سکتوری/ سازماندهی وتنظیم اهداف پلان وبودجه انکشافی وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری):

- ارسال نامه رسمی به وزارت ها وادارات بمنظور مطالبه پروژه های پیشنهادی وکانسپت نوت پروژه ها توسط مدیریت های عمومی ریاست.

- همکاری در ترتیب اسناد پروژه ها وکانسپت با وزارت های ذیربط سکتوری توسط آمریت ها ومدیریت ها .

- حصول پروژه های پیشنهادی توام با کانسپت نوت  .

- تحلیل وارزیابی پروژه های انتقالی و کانسپت نوت پروژه ها ی جدید مطابق به چک لست .

- همکاری در ترتیب تقسیم اوقات ارزیابی پروژه های انکشافی وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری توسط رئیس.

- تدویر جلسات بودجوی با مسوولین پلان وزارت خانه ها وادارات ذیربط سکتوری توسط رئیس ،آمرین ومدیران.

- تثبیت پروژه ها با درنظرداشت ماهیت انکشافی آن توسط آمریت ها ومدیریت ها.

- اولویت بندی پروژه های جدید توسط آمریت ها ومدیریت ها.

- ارسال پروژه های اولویت بندی شده توام با کانسپت بریاست طرح وتوحید .

- مطالبه پروپوزل پروژه های جدید از وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری توسط مدیریت های عمومی.

- حصول پروپوزل های پروژه های جدید از وزارت ها وادارات توسط مدیریت های عمومی .

- تحلیل وارزیابی پروپوزل های پروژه های جدید توسط آمرین و مدیریت های عمومی.

- ارزیابی امکانیت عملی بودن وقمیت گذاری پروژه ها توسط آمرین و مدیریت های عمومی .

- ارسال نتیجه ارزیابی امکانیت وعملی بودن وقیمت گذاری پروژه بریاست طرح وتوحید توسط مدیریت های مربوطه.

- اشتراک در جلسات استعماعیه بودجه سال توسط رئیس وآمرین.

- ارایه پروژه های ارزیابی شده واولویت بندی شده به کمیته بودجه در جلسه استعماعیه .

درساحه(ارائه پیشنهادات وطرح های مفید به ارتباط سکتور های مربوطه/ همکاری وابراز نظر در ترتیب پالیسی ها وپلان های استراتیژیک وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری):

- حصول پالیسی ها وطرح های استراتیژیک وزارت خانه ها وادارات سکتوری (زراعت، انکشاف دهات، مبارزه علیه مواد مخدر، اداره ملی محیط زیست و اداره ملی مستقل اراضی).

- ارایه نظریات بمنظور غنامندی پلان ها،طرح ها وسایر موضوعاتی که از لحاظ وظیفوی به اینریاست مواصلت میورزد توسط رئیس ،آمرین ومدیران عمومی.

- اشتراک رئیس،آمرین ومدیران عمومی جهت ابراز نظر درجلسات مختلف که از جانب وزارت خانه ها وادارات تقاضا بعمل میآید.

در ساحه(حصول راپور اجراات وزارت هاوادارات سکتوری):

- مطالبه گزارشات ربعوار توسط مدیریت های ریاست.

- جمعآوری وحصول راپور اجراات ازچگونگی پیشرفت فزیکی ومالی پروژه های انکشافی وزارت ها وادارات توسط مدیریت های ریاست .

درساحه(تحلیل وارزیابی گزارشات واصله وترتیب گزارشات تحلیلی و توحیدی از چگونگی تطبیق و پیشرفت فزیکی پروژه ها/ همکاری در رابطه به تحقق پروژه های انکشافی):

- تحلیل وارزیابی گزارشات واصله از چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی توسط مدیران ریاست.

- مطالعه وارزیابی چالش ها و پرابلم های پروژه های وزارت ها وادارت ذیربط سکتوری توسط آمرین ومدیران ریاست زراعت.

- ارایه نظریات اصلاحی بوزارت ها وادارات ذیربط سکتوری توسط آمرین ومدیران در رابطه  به گزارشات واصله.

- ترتیب راپورتحلیلی ،عددی وتوحید از چگونگی اجراات پروژه های انکشافی وزارت ها وادارات توسط آمرین ومدیران ریاست.

- برملا ساختن نواقص وعوامل پسمانی فعالیت ها وپروژه های انکشافی وزارت هاو ادارات  توسط آمرین ومدیران.

- ارایه راپور تحلیلی،عددی وتوحیدی تهیه شده بریاست عمومی طرح وتوحید توسط رئیس زراعت.

درساحه(ارتقای ظرفیت  کارمندان):

- تشخیص ونیاز سنجی آموزشی بمنظور ارتقای ظرفیت کارمندان توسط رئیس .

- ارسال نیازسنجی های آموزشی کارمند بریاست منابع بشری.

- معرفی کارمندان در پروگرام ها، ورکشاپ ها، سینما ها و پروگرام های آموزشی توسط رئیس.

درساحه(ارزیابی اجراات سالانه کارمندان):

-    حصول فورمه های ارزیابی کارمندان .

-    توزیع فورمه های ارزیابی برای کارمندان جهت خانه پری

-    دعوت مسوولین نظارت وارزیابی از اجراات کاری کارمندان .

-    ارزیابی حضوری کارمندان در محضر مسوولین نظارت وارزیابی .

-    ارسال فورمه های ارزیابی شده به ریاست منابع بشری.

درساحه(کنترول و نظارت از جریان تطبیق پروژه ها وبرنامه های انکشافی وزارت های ذیربط سکتوری):

- مطالبه اسناد پروژه های انکشافی وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری.

- تثبیت پروژه ها وبرنامه ها وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری جهت نظارت وکنترول وارایه آن بریاست عمومی طرح وتوحید.

- ترتیب پلان نظارت وکنترول از پروژه ها توسط رئیس وآمرین.

- اعزام تیم نظارتی به ساحه وموقعیت پروژه ها با درنظرداشت پیشنهاد به مقام از جانب ریاست عمومی طرح وتوحید در رابطه به تعیین تیم نظارتی ،منابع مالی با وسایل ترانسپورتی.

- ترتیب راپور وگزارش ازجریان پروژه های نظارت شده توسط تیم نظارتی.

- ارایه گزارش نظارتی بمقام محترم وزارت از جانب تیم نظارتی جهت اخذ هدایت .

- ارسال گزارش تیم نظارتی به وزارت ها وادارات ذیربط سکتور بمنظور رفع کاستی ها ونواقص.

- حصول اطمینان از رفع نواقص وکاستی های موجود در پروژه های نظارت شده وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری.

درساحه(اشتراک در جلسات مذاکرات بودجوی و استماعیه بودجه):

- حصول تقسیم اوقات مذاکرات بودجوی از وزارت مالیه.

- ترتیب وآماده نمودن اسناد پروژه های وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری.

- شتراک در جلسات استعماعیه بودجه سال توسط رئیس وآمرین.

5. شیوه های کاری(میتودولوژی اجراات در اداره)  :

انسجام وهم آهنگی در تطبیق پروژه ها وبرنامه های منظور شده :-

بودجه منظور شده پروژه ها با وزارت ها وادارات ذیربط شریک ساخته میشود پلان ها تفصیلی پروژه ها در فامت های معیاری ترتیب , پروسه تدارکات پروژه ها به اسرع وقت ممکنه تکمیل قرار داد پروژه ها منجانب وزارت ها وادارات عقد وکار عملی پروژه ها آغاز وپروژه ها به معضله تطبیق قرار میگردد.

نظارت وکنترول از جریان تطبیق پروژه ها :-

با آغاز عملی کار پروژه وحصول پلان های تفصیلی پروژه ها , پلان نظارت وکنترول از پروژه ها ترتیب میگردد , تیم های نظارتی مشخص میگردد وبعداز هدایت مقام محترم وزارت تیم های نظارتی به پروژه ها اعزام وچگونگی جریان کار پروژه ها را مشاهده ونظارت نموده گزارش عینی بازدید ونظارت خویشرا از پروژه ترتیب وبعداز هدایت مقام محترم وزارت اقتصاد جهت رفع نواقص ومشکلات پروژه  به وزارت های ذیربط ارسال میگردد.

وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری در مورد رفع نواقص ومشکلات پروژه به مسوولین مربوطه هدایت داده بعداز رفع نواقص به وزارت اقتصاد کتباً اطمینان میدهند.

تحلیل وارزیابی پروژه واولویت بندی پروژه های پیشنهادی :

فارمت کانسپت پروژه های پیشنهادی به وزارت ها وادارات ارسال میگردد وزارت ها وادارات کانسپت معیاری پروژه ها را ترتیب و به ریاست زراعت و انکشاف دهات ارایه میدارد , شعبات مربوط ریاست زراعت و انکشاف دهات    کانسپت نوت ها را در مطابقت با چک لست , استراتیژی وزارت واداره مربوط بحضور داشت نماینده گان وزارت ها وادارات ارزیابی نموده بعداز تائید اولویت بندی مینماید.

ارزیابی پروژه های طویل المدت که عمران بیشتر از سه سال سپری گردیده است.

برای پروژه هایکه عمرآن بیشتر از سه سال سپری گردیده پرسشنامه ترتیب وبه وزارت ها وادارات ارسال میگردد بعداز خانه پری منجانب وزارت ها وادارات پرسشنامه ها دوباره جمع آوری ومورد تحلیل وارزیابی قرار میگردد , مشکلات وچالش های موجود بررسی و راه های حل آن پیشنهاد میگردد تا پروژه ها تکمیل وبه بهره برداری قرار داده شود.

انسجام وهم آهنگی برنامه ها , پروژه ها وبودجه انشکافی سال 1396 وزارت ها وادارات :

کانسپت پروژه ها , پروپوزل پروژه در جلسه استعماعیه بودجه سال 1396 به کمیته بودجه ارایه میگردد وبعداز ارزیابی پروژه ها در کمیته بودجه پروژه ها , برنامه ها مورد تائید قرار گرفته برای هرپروژه تائید شده بودجه اختصاص وبودجه عادی وانکشافی وزارت ها مورد تائید قرار میگردد واز جانب وزارت مالیه به مجلس های شورای محترم وزیران وکابینه پیشکش میگردد.

ترتیب گزارشات تحلیلی وتوحیدی ربعوار از چگونگی پیشرفت فزیکی وتطبیق بودجه :

فارمت گزارشدهی ربعوار رسماً به وزارت ها وادارات مربوط به سکتورهای ریاست زراعت و انکشاف دهات    ارسال میگردد , مطابق به معیاد تعین شده چگونگی پیشرفت فزیکی پروژه ها ومصرف بودجه آن درج فارمت گزارشدهی گردیده به ریاست زراعت و انکشاف دهات  ارایه میگردد.

آمرین ومدیران مربوط به سکتورهای مربوطه گزارشات واصله را تحلیل وارزیابی نموده برویت آن گزارش تحلیل وتوحیدی را طی ربع گزارشدهی ترتیب وبریاست عمومی طرح وتوحید ارسال میدارند.

ارتقای ظرفیت کاری کارمندان :

- بمنظور اجرای بهتر امور نیاز به ظرفیت های تخصصی ومسلکی بوده ایجاب مینماید تا ..

-کارمندان ریاست زراعت و انکشاف دهات    با درنظرداشت تشخیص نیازمندی آنها با پروگرام های آموزشی وارتقای ظرفیت در داخل وخارج کشور معرفی گردند.

 6. منابع لازم تخنیکی ومالی جهت تطبیق معیاری وظایف ریاست زراعت وانکشاف دهات :

منابع مالی :( بودجه عادی شامل معاشات ,سفریه وکرایه , خریداری اجناس , لوازم وتجهیزات مورد ضرورت دفاتر وقرطاسیه باب ).

منابع تخنیکی ( مبل وفرنیچر دفتر , کمپیوتر ,پرنتر ,ماشین فوتوکاپی ,اسکنر , انترنت ویوزبی ( ذخیره برق )

-  فضای مناسب کاری شامل دفاتر ( ریاست زراعت و انکشاف دهات    )

7. مدیریت نتایج ویا محصول فعالیت ها :

مدیریت نتایج :

-  نتایج حاصله فعالیت های ریاست زراعت و انکشاف دهات   بصورت سافت کاپی وهارد کاپی در اینریاست فایل وحفظ گردیده ودر صورت ضرورت با تماما دیپارتنمنت های وزارت و وزارت ها وادارات ذیربط سکتوری شریک ساخته میشود.

محصول فعالیت ها :

-  پروژه های منظور شده بصورت بهتر تطبیق شده وظرفیت های جدید زیربنایی  در وزارت ها  وادارات ذیربط سکتوری بمنظور عرضه خدمات بهتر ایجاد گردیده است .

-  کیفیت کار پروژه ها ارتقا یافته و بوقت وزمان تطبیق گردیده است .

-  پروژه ها بوقت وزمان بادر نظرداشت معیار های قبول شده وچک لست بوقت وزمان اولویت بندی گردیده است.

-  پروژه های طویل المدت ارزیابی گردیده در مورد رفع چالش ها پیشنهادات مشخص ارایه گردیده است .

-  گزارشات ربعوار تحلیلی وتوحیدی از چگونگی تطبیق بودجه وپیشرفت فزیکی پروژه ها ترتیب گردیده است.

- کارمندان ریاست زراعت و انکشاف دهات    بمنظور ارتقای ظرفیت به پروگرام های آموزشی معرفی گردیده است .

1-   مراجعات منابع معلومات :

فعالیت های ریاست زراعت و انکشاف دهات    منشاء قانونی داشته ودرج قوانین ومقررات نافذه کشور میباشد منابع ذیل معلومات مزید را به ارتیاط فعالیت ها ی ریاست زراعت و انکشاف دهات    فراهم میسازد .

1- قوانین ومقررات نافذه کشور .

2- مقرره تظیم اجراات وفعالیت های وزارت اقتصاد .

3- فرامین , احکام ومصوبات شورای محترم وزیران وکابینه ج.ا.ا