ریاست موسسات غیر حکومتی

1: هدف کلی دیپارتمنت

انسجام فعالیت های موسسات غیردولتی، ایجاد شفافیت وحسابدهی از مصارفات بودجوی جلب  وجذب مساعدت های موسسات غیردولتی و استفاده موثر ازمساعدت های تخنیکی، مالی وظرفیت کاری موسسات برای تطبیق برنامه های انکشاف ایجاد هماهنگی بین موسسات غیردولتی و ادارات دولتی و نظارت و بررسی از کار و فعالیت موسسات در افغانستان.

2: مقاصد عمده دیپارتمنت

 1. انسجام فعالیت های موسسات غیردولتی در روشنی قانون انجوها و سایر قوانین نافذه کشور.
 2. رعایت قانون انجوها ولایحه وظایف بمنظور اجراات سالم، تقویت هماهنگی وفراهم اوری سهولت های کاری برای فعالیت های قانونی موسسات غیردولتی.
 3. تامین هماهنگی فعالیت های موسسات غیردولتی وحصول اطمینان از روند تطبیق پروژه ها درساحه
 4. تهیه گزارشات تحلیلی بمنظورتامین وتقویت وحسابدهی، گزراشدهی از تطبیق پروژه ها وصورت مصارف پروژه های موسسات.
 5. تهیه و ترتیب گزارش تحلیلی وارزیابی ونظارت موسسات غیردولتی.
 6. تامین هماهنگی بین موسسات تطبیق کننده و ادارات ولایتی وجلوگیری از فعالیت های خودسرانه موسسات.
 7. ارائه خدمات واجراات سالم در روشنی قانون موسسات غیردولتی.
 8. رعایت قانون انجوها، لایحه وظایف بمنظور فراهم آوری سهولت ها وخدمات برای موسسات غیردولتی.

3: وظایف کلیدی دیپارتمنت

وظایف کلیدی ریاست موسسات غیردولتی شامل موارد ذیل میگردد:

 1. ثبت وراجستر موسسات غیردولتی.
 2. تحلیل و ارزیابی راپورهای شش ماهه وسالانه موسسات غیردولتی.
 3. نظارت وبازدید عینی پروژه ها درساحه تطبیق پروژه های موسسات غیردولتی.
 4. اجرای خدمات ویزه معافیت گمرکی وخدمات تخنیکی.

4: کاربردی و ساحه تطبیق فعالیت ها

 1. ثبت وراجستر موسسات غیردولتی.
 • ارائه خدمات و اجراات سالم در روشنی قانون انجوها، فراهم آوری سهولت لازم برای انجوهای جدید التاسیس، جلب و جذب امکانات تخنیکی ومالی منابع تمویل کننده برای انجام خدمات و پروژه های عام المنفعه مطالعه و بررسی به موقع اسناد ثبت موسسات جدید و ارائه آن غرض ارزیابی به کمیسیون تخنیکی غرض تصویب نهائی به کمیسیون عالی و ارزیابی.
 • ثبت وراجستر موسسات داخلی وخارجی در روشنی قانون انجوها.
 • صدور به موقع جواز فعالیت به انجوها بعد از تصویب کمیسیون عالی و ارزیابی.
 • تهیه وترتیب دیتابیس انجوهای فعال ثبت شده وموسسات منحل شده.
 • دعوت کمیسیون عالی و ارزیابی بمنظورثبت وراجسترموسسات جدیدالتاسیس وجلسه کمیسیون تصفیه وانحلال غرض فیصله نهائی در مورد انحلال انجوهای غیر فعال .
 • ثبت و نظارت عینی از دارائی های موسسات به منظور استفاده از اموال منقول وغیرمنقول موسسات.
 • ترتیب گزارش توحیدی ازتطبیق پلان های ششماهه وسالانه آمریت ثبت در هر شش ماه و سالانه.  
 1. تحلیل و ارزیابی راپورهای شش ماهه وسالانه موسسات غیردولتی.
 • جمع آوری به موقع راپورها وگزارشات موسسات ازطریق دفاترمرکزی موسسات وریاست های اقتصادولایات.
 • تحلیل و ارزیابی راپورهای واصله مطابق ماده(31) قانون انجوها درمطابقت اسناد پروژه وی، حمایوی و سایر اسنادمربوط پروژه ها وارائه نتایچ به مسولین موسسات.
 • رهنمائی انجوها درقمست ترتیب و ارسال بررسی مالی سالانه مطابق به مفادماده(27) قانون انجوها.
 • تفکیک و بررسی صورت مصرف پروژه وی و اداری با توجه به بودجه منظور شده پروژه مطابق مصارف درهرراپور شش ماهه، سالانه ودرج آن دردیتابیس .
 • تثبیت و تشخیص نواقصات، کبودات اسناد پروژه وی، مطالعه اسناد متذکره ذریعه مکاتیب رسمی غرض تکمیل راپور های پروژه ها مطابق ماده (31) قانون انجوها.
 • ارسال مکاتیب متحدالمال درمورد ارائه راپورهای فعالیت ششماهه موسسات مطابق بمفادماده(31) قانون انجوها.
 • رهنمائی انجوها در ترتیب و تنظیم فورم های گزارشدهی(01) و(02)
 • دعوت مسولین درجلسات بمنظور پاسخگوئی و ارائه معلومات در مورد راپور ها وفعالیت موسسات وایجاد هماهنگی موسسات با ریاست های اقتصاد و ادارات ذیربط سکتوری .
 • حل مشکلات ریاست های اقتصاد ولایات دررابطه به فعالیت موسسات غیردولتی.
 • ترتیب و تنظیم دیتابیس معلوماتی در مورد اعداد، ارقام صورت مصرف بودجه با در نظرداشت چهار سکتور (تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و آبیاری و خدمات اجتماعی ) در جدول عمومی و سکتوری بطور شش ماهه و سالانه .
 1. نظارت وبازدیدعینی پروژه هادرساحه تطبیق پروژه های موسسات غیردولتی.
 • نظارت و باز دید عینی از فعالیت موسسات توسط هیات موظف طبق پلان
 • تحلیل و ارزیابی نتایج نظارت.
 • بررسی و تشخیص موسسات غیردولتی وپیشنهاد انحلال آنان.
 1. اجرای خدمات ویزه معافیت گمرکی وخدمات تخنیکی.
 • توحید گزارشات تحلیلی شعبات ریاست و ارائه آن بریاست محترم طرح و توحید وسایر مراجع ذیربط
 • رهنمائی، نظارت و کنترول از اسناد دوسیه ها توسط مدیر آرشیف ( فایلینک ) بداخل آرشیف انجوها
 • کنترول از اجراات مصوبات ، فرامین و احکام مقام وزارت وریاست انجوها واجراات بموقع آن
 • رهنمائی نظارت و کنترول اسناد معافیت گمرکی ویزه کارمندان خارجی و فراهم آوری سهولت در طی مراحل اسناد تخنیکی مراجعین و مسولین انجوها به منظور اجرای بموقع
 • نظارت و کنترول از تطبیق هدایات اوامر مقام وزارت و ریاست انجوها واجراات بموقع آن از جانب کارکنان آمریت وسایر شعبات انجوها
 • رهنمای، نظارت و کنترول اسناد جواز کار کارمندان خارجی و اجرای بموقع آن

5: منابع لازم مالی و تخنیکی(تجهیزات و غیره) جهت تطبیق معیاری وظایف دیپارتمنت

ریاست انجوها بودجه مستقل نداشته و برای تطبیق معیاری وظایف محوله خویش از وسایل وابزار دفتری استفاده مینماید و به منابع تخنیکی ذیل ضرورت دارد:

 • نیاز به دیتابیس جامع وکامل و دسترسی به آن.
 • ویب سایت جهت بلند بردن سطح آگاهی و شریک سازی معلومات وفعالیت های ریاست موسسات با موسسات.

1.کدام فعالیت (مشخصات فعالیت / اسم فعالیت)

-  ارسال مکاتیب متحدالمال درمورد ارائه راپورهای فعالیت ششماهه موسسات مطابق بمفادماده(31) قانون انجوها جمع آوری به موقع راپورها وگزارشات موسسات از طریق دفاترمرکزی موسسات وریاست های اقتصاد ولایات.

-  تحلیل و ارزیابی راپورهای واصله مطابق ماده(31) قانون انجوها درمطابقت اسناد پروژه وی، حمایوی و سایر اسناد مربوط پروژه ها و ارائه نتایچ به مسولین موسسات .

-  رهنمائی انجوها در قمست ترتیب و ارسال بررسی مالی سالانه مطابق به مفاد ماده (27) قانون انجوها .

-  تفکیک و بررسی صورت مصرف پروژه وی و اداری با توجه به بودجه منظور شده پروژه مطابق مصارف در هر راپور شش ماهه، سالانه و درج آن در دیتابیس .

-  تثبیت و تشخیص نواقصات، کبودات اسناد پروژه وی، مطالعه اسناد متذکره ذریعه مکاتیب رسمی غرض تکمیل راپور های پروژه ها مطابق ماده (31) قانون انجوها.

-  رهنمائی انجوها در ترتیب و تنظیم فورم های گزارشدهی (01) و (02) .

-  دعوت مسولین درجلسات بمنظور پاسخگوئی و ارائه معلومات در مورد راپور ها وفعالیت موسسات وایجاد هماهنگی موسسات با ریاست های اقتصاد و ادارات ذیربط سکتوری .

-  حل مشکلات ریاست های اقتصاد ولایات در رابطه به فعالیت موسسات غیردولتی .

-  ترتیب وتنظیم دیتابیس معلوماتی درمورد اعداد، ارقام صورت مصرف بودجه با درنظرداشت چهارسکتور (تعلیم و تربیه، صحت، زراعت وآبیاری وخدمات اجتماعی ) در جدول عمومی و سکتوری بطور شش ماهه و سالانه.

-  ترتیب گزارش توحیدی از فعالیت های پروژه وی انجوها بر اساس راپور های ارسالی موسسات در هر شش ماه و سالانه .

-  نظارت و باز دید عینی از فعالیت موسسات توسط هیات موظف طبق پلان

-  تحلیل و ارزیابی نتایج نظارت .

-  بررسی و تشخیص موسسات غیردولتی و پیشنهاد انحلال آنان .

-  ارائه خدمات و اجراات سالم در روشنی قانون انجوها، فراهم آوری سهولت لازم برای انجوهای جدید التاسیس، جلب و جذب امکانات تخنیکی ومالی منابع تمویل کننده برای انجام خدمات و پروژه های عام المنفعه مطالعه و بررسی به موقع اسناد ثبت موسسات جدید و ارائه آن غرض ارزیابی به کمیسیون تخنیکی غرض تصویب نهائی به کمیسیون عالی و ارزیابی .

-   ثبت وراجستر موسسات داخلی وخارجی در روشنی قانون انجوها.

-  صدور به موقع جواز فعالیت به انجوها بعد از تصویب کمیسیون عالی و ارزیابی .

-  تهیه و ترتیب دیتابیس انجوهای فعال ثبت شده وموسسات منحل شده .

-  دعوت کمیسیون عالی و ارزیابی بمنظورثبت وراجستر موسسات جدیدالتاسیس وجلسه کمیسیون تصفیه وانحلال غرض فیصله نهائی در مورد انحلال انجوهای غیر فعال .

-  ثبت و نظارت عینی از دارائی های موسسات به منظور استفاده از اموال منقول وغیرمنقول موسسات.

 • توحید گزارشات تحلیلی شعبات ریاست و ارائه آن بریاست محترم طرح و توحید وسایر مراجع ذیربط
 • رهنمائی، نظارت و کنترول از اسناد دوسیه ها توسط مدیر آرشیف ( فایلینک ) بداخل آرشیف انجوها
 • کنترول از اجراات مصوبات ، فرامین و احکام مقام وزارت وریاست انجوها واجراات بموقع آن
 • رهنمائی نظارت و کنترول اسناد معافیت گمرکی ویزه کارمندان خارجی و فراهم آوری سهولت در طی مراحل اسناد تخنیکی مراجعین و مسولین انجوها به منظور اجرای بموقع
 • نظارت و کنترول از تطبیق هدایات اوامر مقام وزارت و ریاست انجوها واجراات بموقع آن از جانب کارکنان آمریت وسایر شعبات انجوها.
 • رهنمای، نظارت و کنترول اسناد جواز کار کارمندان خارجی و اجرای بموقع آن .

2. با حصول کدام نتایج تطبیق میگردد.

 • ارایه خدمات واجرای سالم در روشنی قانون انجوها.
 • فراهم آوری سهولت لازم برای انجوهای جدیدالتاسیس.
 • جلب وجذب امکانات تخنیکی ومالی منابع تمویل کننده برای انجام خدمات وپروژه های عام المنفع.
 • رهنمایی لازم در رابطه به طرز ثبت اموال منقول وغیرمنقول موسسات بنام خودشان.
 • جلوگیری ازاستفاده غیرمنقول دارایی های موسسات توسط مسولین باصلاحیت موسس.
 • مشخص نمودن توانایی، نکات مثبت وضعف ها ومقایسه بانواقصات وکمبودات.
 • رعایت قانون انجوها ولایحه وظایف بمنظوراجراات سالم تقویت هماهنگی وفراهم آوری سهولت کاری برای فعالیت های قانونی موسسات غیردولتی.
 • تامین هماهنگی فعالیت های موسسات با ادارات سکتوری دولتی وحصول اطمینان ازروند تطبیق پروژه ها درساحه.
 • تفکیک وتشخیص انجوهای فعال وغیرفعال وجلوگیری ازفعالیت های غیرقانونی موسسات منحل شده توسط ادارت مرکزی و ولایتی.
 • تهیه گزارشات تحلیلی بمنظور تامین وتقویت شفافیت وحسابدهی.
 • رعایت تطبیق قانون انجوها.
 • اجرای ویزه ملتیپل، دخولی وخروجی کارمندان خارجی.
 • اجرای معافیت گمرکی اموال واجناس
 • طی مراحل اسناد(تخنیکی، وسایط ترافیکی ووسایل مخابروی) موسسات.
 • اجرای اخذ وتمدید جوازکار اتباع خارجی موسسات.