استراتیژی انکشاف ملی افغانستان

 

استراتیژی انکشافی ملی افغانستان منحیث مهمترین سند انکشافی برای سالهای 1387-1391 ديدگاه، اصول و اهداف حکومت را در امر دستيابی به معيارهای توافق نامه افغانستان و اهداف انکشافی افغانستان انعکاس داده و دولت را در راستای تحقق تعهداتش کمک ميکند.

روند مشوره های ولايتی استراتيژی انکشاف ملی افغانستان، نمايانگر اولين مفاهمۀ کليدی ميان پايتخت و ولايات بوده و ارتباط ميان مرکز و ولايات را تقويت نمود. حاصل اين روند مشورتی را طرح ١٨۵٠٠ پلان انکشافی در سطح قريه جات، ٢٩٠ پلان انکشافی در سطح ولسوالی ها، و بالاخره ٣۴ پلان انکشافی ولايتی، تشکيل داد.

در تهيۀ استراتيژی انکشاف ملی افغانستان، دولت از شيوۀ سياستگذاری به اساس معلومات، استفاده نموده تا توانسته باشد تأثيرات و عوامل فقر را به درستی ريشه يابی کند. به اساس اين تحليل ها، دولت افغانستان توانسته است تا استراتيژی انکشاف ملی افغانستان را با در نظرداشت وضعيت قشر فقير اجتماع تهيه نماید. منظور دولت افغانستان از در نظر گرفتن اقشار فقير جامعه اين بود تا سرمايه گذاری ها تأثير مستقيم بر فقرزدايی داشته، از طريق اتخاذ سياست های زمينه ساز و هدفمندانه برای رشد، زمينۀ مصئونيت های اجتماعی را تأمين نمايد.

استراتیژی انکشاف ملی افغانستان شامل سه رکن و هشت سکتور میباشد.

سند اهداف انکشافی پایدار را به زبان های دری، پشتو و انگلیسی ذیلاً قابل دستیابی میباشد: 

برای معلومات بیشتر..