وظایف و مسؤلیت های وزارت اقتصاد

 

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

دیدگاه:

 رشد وانکشاف اقتصادی و اجتماعی به منظور تامین رفاه عامه در افغانستان

ماموریت :

  •  طرح و ترتیب پالیسی های اقتصادی در سطح ملی
  •  شامل سازی اهداف انکشاف پایدار (SDG) در پلان ها  و برنامه های انکشافی ملی
  • انسجام و هماهنگی پلان های اقتصادی و اجتماعی
  • نظارت و ارزیابی از تطبیق پلان ها در سطح ملی و محلی

به اساس مقرره تنظیم اجراات و فعالیت های وزارت اقتصاد، وزارت اقتصاد به هدف تحقق اهداف ذیل فعالیت می نماید:

  •  طرح و ترتیب پالیسی و استراتیژی انکشاف اقتصادی دولت بر مبنای اقتصاد بازار و نظارت و کنترول از جریان تطبیق فعالیت های اقتصادی در سطح کشور.
  • نظیم و انسجام فعالیت های انکشاف اقتصادی، اجتماعی، بازسازی و احیای مجدد در سطح کشور.
  • توحید و ترتیب برنامه های رشد و انکشاف متوازن کلیه عرصه های اقتصاد ملی در مرکز و ولایات غرض رفع عقب ماندگی اقتصادی، ارتقای سطح زندگی مردم و فقرزدای.
  • ازدیاد عاید سرانه در روشنی پالیسی دولت و تشویق، حمایت و تقویت سکتور.

 وظایف و مسوؤلیت های وزارت اقتصاد