دوکتور مصطفی مستور وزیر ج.ا.ا با آقای نیکولاج پیترسن سفیر دنمارک مقیم کابل، دیدار نمود.

در این دیدار دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور پیرامون وضعیت کلی اقتصادی، آموزش های حرفوی برای کارگران مطابق به نیاز بازار کار، حمایت از صنایع کوچک و متوسط، تمرکز به ظرفیت تولیدی داخلی و معیاری سازی اقلام صادراتی به تفصیل صحبت نموده اند.
در ادامه آقای نیکولاج سفیر کشور دنمارک گفتند: " کشور دنمارک به کمک های خود به افغانستان ادامه میدهد و یک قسمت از این کمک ها متمرکز به حمایت از سکتور خصوصی مشخصاً در بخش صنایع زراعتی و برنامه میثاق شهروندی می باشد."
در اخیر وزیر اقتصاد کشور از کمک های کشور دنمارک برای افغانستان تشکری نموده به موثریت آن در کاهش فقر و دخیل سازی نیروی کار غیر فعال کشور به بازار کار تاکید کرد.