برنامه های آموزشی (ITEC) و (TCS)

اعلان برنامه های آموزشی

کاپی نامه شماره KAB/TC/327/01/2018 مورخ 26 اپریل 2018 سفارت محترم هندوستان مقیم کابل که اصل آن عنوانی وزارت محترم امور خارجه اصدار یافته است به این وزارت واصل و طی آن از 600 سیت در برنامه های آموزشی (ITEC) Indian Technical Economic Cooperation) Programme و 25 سیت در برنامه های آموزشی Cooperation Scheme of Colombo Plan  Technical (TCS) که در سال های 2018 و 2019 در کشور هندوستان برگذار میگردد، خبرداده و طی آن خواهان ثبت نام کاندیدان واجد شرایط از طریق آنلاین جهت ثبت نام به ویب سایت )http://www.itecgoi.in( گردیده اند. همچنان در نامه آمده است آنعده کارکنان که قبلاً یکبار از برنامه های آموزشی مربوط به  ITEC و TCS کشور هندوستان استفاده نموده باشند، بار دیگر واجد شرایط نمیباشند و کاندیدان میتوانند معلومات کافی در مورد برنامه های آموزشی فوق الذکر را از ویب سایت (http://www.itecgoi.in( دریافت نمایند. جهت معلومات بیشتر یک کاپی نامه شماره فوق الذکر سفارت هندوستان مقیم کابل در ضمیه میباشد.  قابل یادآوری است که تمام مصارف برنامه ها به شمول مصارف رفت و برگشت داخلی و خارجی، بود و باش کاندیدان را کشور هندوستان متقبل شده است.

کارکنان واجد شرایط میتوانند به ویب سایت  )http://www.itecgoi.in(  مراجعه نموده و در برنامه های آموزشی فوق الذکر به شکل آنلاین ثبت نام نموده و بعد از طی مراحل ثبت نام یک کاپی فورمه های درخواستی خویش را جهت اجراات بعدی به آمریت آموزش و انکشاف این ریاست ارسال نموده ممنون سازید.

کاندیدان میتوانند جهت معلومات بیشتر با آمریت آموزش و انکشاف منابع بشری به شماره های ذیل به  تماس شوند.

0754013594  /   0787844968