اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان بست مديریت عمومي محاسبه جنسي
اعلان بست مديریت عمومي محاسبه جنسي تاریخ اعلان 17 جدی تاریخ ختم 30 جدی
Jan 08, 2019 Jan 20, 2019
برنامه های آموزشی (ITEC) و (TCS)
اعلان برنامه های آموزشی کاپی نامه شماره KAB/TC/327/01/2018 مورخ 26 اپریل 2018 سفارت محترم هندوستان مقیم کابل که اصل آن عنوانی وزارت محترم امور خارجه اصدار یافته است به این وزارت واصل و طی آن از 600 سیت در برنامه های آموزشی (ITEC) Indian...
Jun 10, 2018 -
فورم جدید درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت اقتصاد
فورم جدید درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت اقتصاد رهنمود تسلیم دهی فورم درخواستی و اسناد مورد نیاز
Apr 01, 2018 -