وزارت اقتصاد

وزارت اقتصاد در قسمت طرح و ترتيب پاليسی واستراتيژی انکشاف اقتصادی ، اجتماعی دولت برمبنای اقتصاد بازار نظارت و کنترول از جريان تطبيق فعاليت های اقتصادی در سطح کشور و تنظيم و انسجام فعاليت های انکشاف اقتصاد ی، اجتماعی ، و احيای مجدد درسطح کشور، توحيد و ترتيب برنامه های رشد و انکشاف متوازن کليه عرصه های اقتصاد ملی در مرکز و ولايات غرض رفع عقب ماندگی اقتصادی ، ارتقای سطح زندگی مردم و فقرزدائی ، ازدياد عايد سرانه در روشنی پاليسی دولت ، تشويق ، حمايت و تقويت سکتور خصوصی در زمينه رول اساسی دارد.

(اسناد)