جلالتمآب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد

 محترم مصطفی مستور در سال ۱۳۴۷ هجری خورشیدی در ده افغانان ولایت کابل متولد شده و  در سال ۱۳۶۵ از لیسه حربی به درجه عالی فارغ گردیده است. سپس شامل انستیتوت طب معالجوی کابل شده در سال ۱۳۷۱ سند فراغت حاصل نموده است. موصوف در  سال ۱۳۸۲ از پوهنتون پریستون کشور پاکستان به اخذ درجۀ ماستری در رشتۀ اداره و مدیریت توفیق یافته است. برعلاوه ایشان اسناد قابل اعتبار زیادی در بخش  های توسعۀ سیستم صحی، ادارۀ امور مالی عامه، ارتباطات عامه، اصلاحات اداری در کشورهای بعد از منازعه و تحلیل  اقتصادی پروژه ها از مراجع معتبری مانند بانک جهانی، صندوق وجهی بین المللی، یونیسف و کمیسیون اروپا بدست آورده اند.

دوکتور مستور قبل از اشتغال در امور اداری کشور، بحیث داکتر طب و مسوول برنامه های متعدد ملی (۱۳۷۲ – ۱۳۸۰) در شفاخانه ها، موسسات داخلی وخارجی، از جمله کمیتۀ سویدن، در افغانستان و پاکستان ایفای وظیفه نموده است.

با روی کار آمدن ادارۀ جدید  اولین وظیفۀ رسمی اش را منحیث رئیس کمک های  بلاعوض و قرارداد های وزارت صحت عامه آغاز کرد و در جوزای سال ۱۳۸۴ بحیث رئیس عمومی بودجه وزارت مالیه و سه  سال بعد به صفت معین مالی آن وزارت تقرر حاصل نمود و خدمات ارزشمندی را در مدت بیشتر از ۹ سال در بخش های امور مالی، اقتصادی، انکشافی و سیاسی کشور انجام داد.بیشتر